جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


به : تمامی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور
دستور العمل شماره 130-56/1439-1 مورخ 31/1/72
موضوع : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها
تذکر :
باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی این دستور العمل از نوع 2مذکور در ماده هفت آئین نامه در یک صفحه صادر می گردد . تاریخ مندرج در ماده 8 آئین نامه درمورد این دستور العمل 1/5/1372 می باشد . به پیوست نشریه شماره 128 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی این سازمان تحت عنوان مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها ابلاغ می شود. دستگاههای اجرائی ومهندسان مشاور می توانند مفاد نشریه یاد شده و ضوابط و معیارهای مندرج در آن را ضمن تطبیق با شرایط کار خود در طرحهای عمرانی کشور مورد استفاده قرار دهند .
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بو دجه

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
130
تاریخ تصویب :
1372/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :