جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


به : تمامی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور
دستور العمل شماره 17293-56/18961-1 مورخ 30/9/1372
موضوع : نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
تذکر :
باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استاندارد های اجرائی طرحهای عمرانی این دستوالعمل از نوع ودوم مذکور در ماده هفت آئین نامه در یک صفحه صادر میگردد. تاریخ مندرج در ماده 8 آئین نامه در مورد این دستور العمل1/2/1373 میباشد.
به پیوست نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی این سازمان تحت عنوان "گزارش و آمارروزانه بهره بردارئی ا ز تصفیه خانه های آب" ابلاغ میشود. دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور میتوانند مفاد نشریه یاد شده و ضوابط و معیارهای مندرج در آن را ضمن تطبیق با شرایط کار خود در طرحهای عمرانی مورد استفاده قرار دهند.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بو دجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
17293
تاریخ تصویب :
1372/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :