جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

تاریخ: 18/11/ 1371
شماره: 20581-56/5/21361-102
پیوست:
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و به منظور ایجاد هماهنگی بین فضاهای بهداشتی و درمانی در پروژه های بیمارستانی کشور، سطح زیر بنا به ازای هر تخت عادی (1) د ربیمارستانهای عمومی و آموزشی بشرح زیر ابلاغ میگردد. دستگاههای اجرائی ومهندسان مشاورموظفند ازاین پس ضوابط یاد شده را در طراحی و اجرا رعایت نمایند. در پروژه هائی که مرحله طراحی پشت سر گذارده شده ولی عملیات اجرائی آغاز نشده یا پروژه در مرحله ای از اجراست که امکان تجدید نظر در ابعاد و اندازه ها وجود دارد، باید با توجه به مندرجات این بخشنامه تجدید نظرهای لازم در نقشه ها صورت گیرد.
الف- بیمارستانهای عمومی
ظرفیت بیمارستان (تخت عادی) - 100 و کمتر - 210 - 300 و بیشتر
ظرفیت بیمارستان (کل تخت) - 118 و کمتر 237 - 320 و بیشتر
سطح زیر بنا به ازای هر تخت ( متر مربع) - مفید - 47 42 - 40
کل 70 63 - 60
ب- بیمارستانهای آموزشی
ظرفیت بیمارستان (تخت عادی) - با هر ظرفیت
ظرفیت بیمارستان ( کل تخت) - تعداد تخت های عادی *06/1
سطح زیر بنا به ازای هر تخت ( متر مربع) مفید 50
کل 80

ارقام مندرج در جدول "الف"شامل بخشهای بیماران بستری، بیماران سرپایی، تشخیص و درمان ، اداری و پشتیبانی است. ارقام جدول"ب" علاوه بر موارد مذکور در جدول"الف" شامل بخش تحقیق و آموزش نیز میباشد. اختلاف سطوح کل و مفید عبارتند از راههای ارتباطی شامل راهروها، پله ها، آسانسورها و سطح اشغال شده توسط دیوارها و ستونها، فضاهای لازم برای مراکز و کارهای تأسیساتی جزو مساحتهای فوق در نظر گرفته شده و نباید سطح دیگری بدین منظور اضافه شود.
چنانچه شرایط محل اجرای پروژه نظیر اقلیم، ابعاد زمین و محدودیتهائی چون ضوابط معماری، شهرسازی،مشخصه های مهندسی خاک و سازه ایجاب نماید میتوان با ارائه توجیه فنی قابل قبول تا 5 درصد به ارقام جداول فوق اضافه نمود.
نهایتاً سطح کل زیر بنای هر بیمارستان عبارتست از حاصلضرب ظرفیت بیمارستان (تعداد تختهای عادی) و سطح زیر بنای ارائه شده برای هر تخت مطابق جداول فوق.

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20581
تاریخ تصویب :
1371/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :