جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 145 - 10/6/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مفاد مواد 89 و125 تا 128 و152و359 و360 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 32 قانون اساسی ، تخلفات انتظامی رئیس دادگاه عمومی درعدم رسیدگی به دلایل ، و در صدور رای بدون اعلام ختم رسیدگی ، و درارسال پرونده به دیوان کشور جهت تجدید نظر بدون توجه به صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در این مورد، ونیزجلب غیرقانونی یکی ازخواندگان ، و عدم نظارت براموردفتری ، در حدشمول قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات محرز است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
145
تاریخ تصویب :
1376/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :