جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تاریخ: 4/5/71
شماره: 2009/50
پیوست:
بسمه تعالی
خواهشمند است جدول مذکور را بر اساس آخرین اطلاعات و نیز در نظر گرفتن نکات زیر تکمیل نموده و در اسرع وقت همراه با مدارک مربوط به آدرس دفتر امور سازندگان و پیمانکاران عودت فرمائید.
1. منظور از مدیریت نام بخش بودجه ای در سازمان برنامه و بودجه است.
2. منظور از تاریخ پیشنهاد و درصد تخفیف با اضافه، زمان پیشنهاد قیمت برای مناقصه یا تر ک مناقصه و اضافه یا تخقیف قیمت نسبت به برآورد اولیه کار است.
3. مبلغ تعدیل عبارتست از جمع مبالغ تعدیل دریافتی توسط شرکت، و تاریخ تعدیل، تاریخ آخرین دریافت از بابت تعدیل است.
4. مدت عبارتست از مدت اولیه که برای اجرای پیمان د رنظر گرفته شده است.
مدت تمدید شده پیمان و تعداد دفعات تمدید که از سمت راست به ترتیب در محلهای خالی مدت اولیه میزان تمدید و تعداد دفعات تمدید درج میشود.
5. منظور از مبلغ فعلی مجموع کل مبالغی است که در محدوده 25% مبلغ تغییرات پیمان به مبلغ اولیه کسر یا اضافه گردیده است.
6. جمع مبلغ صورت وضعیت ها عبارتست از جمع ناخالص مبلغ صورت وضعیتهای تائید شده.
7. منظور از نحوه ارجاع کار، یکی از روشهای مناقصه عمومی، مناقصه محدود، ترک مناقصه و استعلام میباشد.
8. - کد رشته پیمان توسط این دفتر درج خواهد شد.
9. همواره یک نسخه از فرمهای ارسالی نزد دستگاه تکمیل کننده فرم (دستگاه اجرائی یا پیمانکار و یا مهندسین مشاور )برای بایگانی اطلاعات باقی خواهد ماند .
10. در حا لتیکه فرم توسط پیمانکار تکمیل می شود لازم است که فتوکپی برگ خلاصه مالی و ارقام آخرین صورت وضعیت هر پیمان که به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد ضمیمه گردد ودرصورت تحویل کار یک نسخه صورت مجلس و مدارک کمیسیون تحویل موقت ضمیمه شود.
11. در مورد پیمانکاران لازم است در صورت تغییر محل و یا شماره تلفن شرکت مراتب را سریعاًبه این دفتر اطلاع داده و در بالای جدول مرقوم دارند .
12. در مورد کارهائیکه فسخ شده (خلع ید ماده 46و47 شرایط عمومی پیمان)یا خاتمه داده شده (ماده 48شرایط عمومی پیمان )مراتب را در برگ جداگانه ضمن بر شماری علل موضوع توضیح دهید
13. پیمانهای بحالت تعلیق و یا متوقف نیز در جلو نام پیمان با ذکر مدت توقف یا تعلیل معین شوند (در موردیکه فرم توسط پیمانکار تکمیل می شود مدارک مستند کتبی به ضمیمه ارائه شود).
14. پیمانهای کارهای بخش خصوصی و کارهای دست دوم را نیز در جلو پیمان مربوط مشخص نمایند .
15. در مورد کارهائیکه بصورت گروه همکاری یا کنسرسیوم انجام می شود نام همکاران شرکت با میزان سهم آنها در برگه جداگانه معین گردد.
16. در مورد کارهائیکه هر شرکت اخیراًبرنده شده است لیکن هنوز قرار داد آنها به امضإ نرسیده است با ذکر نام و مبلغ آن کار ،تاریخ برنده شدن ،میزان در صد تخفیف یا اضافه قیمت را در برگ جداگانه نام ببرید . لطفاً این فرم را برای استفاده جهت تکمیل فرم هائی که در آینده ارسال می شود نگهداری فرمائید .
عطاءا… هاشمی
مدیر کل دفتر امور سازندگان و پیمانکاران


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
2009
تاریخ تصویب :
1371/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :