جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


تاریخ :25/8/72
شماره :15088/50/16499-1
پیوست :دارد
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرائی و سازمانهای برنامه و بودجه استانها
موضوع : ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
در اجرای آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره و تبصره ،3 ماده ،6 آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور، (آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و مؤسسات علمی و تخصصی ) به پیوست فهرست اسامی واحدهای خدمات مشاوره ایرانی ، به تفکیک بخشهای زیر ارسال می گردد:
الف – فهرست اسامی واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده بر حسب رشته یا گرایش و رتبه و نیز حداکثر و حداقل کار یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز قابل ارجاع به آنها.
ب – فهرست الفبائی اسامی واحدهای خدمات مشاوره و تخصصهای آنها به همراه نشانی و شماره تلفن . دستگاههای اجرائی که قصد دارند به واحدهای خدمات مشاوره کار ارجاع کنند باید با توجه به مفاد بندهای زیر و سایر مقررات مربوط در انجام کارهای مشاوره از آنان استفاده نمایند .
1- دستگاههای اجرائی باید ابتدا موضوع کاری را که قصد دارند به واحد خدمات مشاوره ارجاع کنند با شرح اعم خدمات رشته یا گرایش تخصصی مندرج در جدول پیوست این بخشنامه تطبیق دهند. در صورت عدم تطابق تمام یا قسمتی از موضوع کار با شرح مذکور باید مراتب را برای تعیین رشته یا گرایش مربوط با دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران این سازمان هماهنگ کنند .
2- دستگاههای اجرائی مبلغ کار مورد نظر را بامبالغ حداقل و حداکثرکار یا حق الزحمه مناسب رشته یا گرایش منطبق با موضوع کار ،مقایسه و رتبه مناسب با مبلغ کار یا حق الزحمه از رشته یا گرایش مربوط را معین می نمایند.
3- دستگاههای اجرائی ، اسامی شرکتهای رشته یا گرایش و رتبه معین شده ،طی بندهای 1و2 فوق را از فهرست موضوع بند الف استخراج می کنند.
4- نظریه این که تعداد کارهای در دست اجرای واحدهای خدمات مشاوره با توجه به قبول کارهای جدید ،یا اتمام و پیشرفت تعهداتشان در حال تغییر است،لذا دستگاه اجرائی پس از تهیه و استخراج فهرست موضوع بند 3 فوق از واحدهای خدمات مشاوره مورد نظر ،تعداد باقی مانده کار مجاز آنان کتباًاستفسارمیکند، چنانچه واحد خدمات مشاوره از نظر تعداد باقی مانده کار مجاز در آن رشته یا گرایش ،اجازه قبول کار مورد بحث را داشته باشد، با رعایت شرایط این بخشنامه به او کار ارجاع مینماید. در غیر این صورت عقد قرار داد با آنان مجاز نخواهد بود . در صورتی که واحد خدمات مشاوره ،بر اساس این بخشنامه برای قبول کار،شرایط لازم را نداشته باشد و آمادگی خود را برای قبول کار به کارفرما اعلام دارد پیشنهاد او از درجه اعتبار ساقط بوده و واحد متخلف برای مدت یک سال از فهرست واحدهای خدمات مشاوره حذف و موضوع در سوابق وی ملحوظ خواهد شد.
5- محدودیت مربوط به مبالغ حداقل و حداکثر کار مناسب و باقی مانده تعداد کار مجاز در ارجاع کار ،شامل خدمات مرحله دوم نخواهد بود.
6- نظریه این که برای اجرای کامل روش فوق از سیستم مکانیزه اطلاعاتی موجود در سازمان برنامه و بودجه استفاده خواهد شد ،لذا دستگاههای اجرائی می توانند با ارسال نامه از طریق فاکسیمیل به سازمان برنامه و بودجه ، اسامی واحدهای خدمات مشاوره ، مورد تیاز را از کامپیوتر سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند . فرم و دستور العمل نحوه استفاده از این روش همراه با کد دستگاههای اجرائی ذی ربط ،به دستگاههای متقاضی که دارای امکانات لازم برای درخواست اسامی واحدهای خدمات مشاوره از این طریق هستند، طی مکاتبه آنان با دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران بران آنها ارسال خواهد شد. چنانچه اطلاعات واحدهای مشاوره ای که با این روش به دستگاه اجرائی معرفی شده اند به دلایل گوناگون بهنگام نبوده و واحد خدمات مشاوره ،مجاز به قبول کار نباشد ، باید مراتب را بلافاصله همراه با آخرین گزارش از وضعیت کارهای در دست اجرای خود به دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه و کارفرما اعلام و از قبول کار عذر بخواهد . چنانچه واحد خدمات مشاوره ،برخلاف این ترتیب عمل کند مجاز به عقد قرار داد مورد بحث نبوده و نام او برای مدت یک سال از فهرستهای سازمان برنامه و بودجه خذف خواهد شد.
7- در صورتی که دستگاه اجرائی بخواهد خدمات مرحله سوم (نظارت )یک پروژه را به واحد خدمات مشاوره ای واگذار کند که خدمات مرحله قبلی را نیز انجام داده است ، واحد مزبور موظف است آن را انجام دهد . عدم قبولی واحد خدمات مشاوره ، در این مورد باید به سازمان برنامه و بودجه گزارش شود تا در سوابق واحد یاد شده به عنوان یک عامل منفی منظور گرددو در هر حال خدمات مرحله 2و3 کارهای سد سازی و صنعتی باید توسط یک واحد مشاوره انجام شود .
8- دستگاههای اجرائی باید پس از انتخاب واحد خدمات مشاوره و قبل از عقد قرار داد با او ،برای هر کار ،نام واحد خدمات مشاوره ، موضوع و مبلغ کاری را که قرار است به او ارجاع شود به دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران این سازمان اطلاع دهند و در صورتی که دفبر مزبور صلاحیت و ظرفیت کاری واحد انتخاب شده را تایید کند مجازند با او قرار داد منعقد کنند. علاوه بر این ، برای جمع آوری اطلاعات بهنگام ،از کارهای در دست اجرای و احدهای خدمات مشاوره ، دستگاههای اجرائی موظفند نسخه ای از قرار داد مبادله شده با این واحدها و نیز ابلاغیه تصویب مدارک و گزارشهای مراحل اول و دوم و صورتجلسه تحویل موقت کار را به دفتر امور مشاوران،سازندگان و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. هر نوع پرداخت به واحد خدمات مشاوره ،موکول به تایید کتبی صلاحیت و تکافوی ظر فیت واحدخدمات مشاوره برای کار مورد ارجاع و اعلام وصول قرار داد آن ،از سوی دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران میباشد .
9- در مورد زیر که استفاده مستقیم از این بخشنامه ممکن نیست مراتب در جلسه ای با حضور نماینده دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران مطرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد .
9-1-به کار گیری تخصصهای متنوع لازم باشد.
9-2- مبلغ کار یا حق الزحمه پروژه مورد نظر از مبالغ اعلام شده در فهرست پیوست بیشتر باشد.
9-3- تعداد واحدهای خدمات مشاوره مجاز به قبول پروژه مورد نظر کافی نباشد .
9-4- استفاده از گروه همکاری واحدهای خدمات مشاوره داخلی و خارجی مورد نیاز باشد .
10- استفاده از موسسات و دفاتر فنی خدمات مشاوره در بخش دولتی و عمومی ،به صورت موردی بوده و طی تنظیم صورتجلسه یا تبادل نامه مبنی بر توافق دستگاه اجرائی و دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران در مورد هر کار به طور جداگانه انجام میگردد.
11- نیاز به استفاده از خدمات مشاوره خارجی با تشخیص کمیته ای متشکل از دستگاه اجرایی.
و دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران و با رعایت مراتب مندرج در مواد 6و 9 آئین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به مهندسان مشاور خواهد بود.
12- در صورتی که دستگاههای اجرائی در اجرای روشهای مندرج در بندهای فوق به استفاده از همکاری دفتر امور مشاوران ،سازندگان و پیمانکاران نیاز داشته باشند ، میتوانند اسامی واحدهای خدمات مشاوره را از دفتر مذکور درخواست کنند .
13- این بخشنامه و فهرست پیوست آن جایگزین بخشنامه شماره 5400-50/12041-1 مورخ 11/2/71 و فهرست پیوست آن می شود .
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بو دجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
15088
تاریخ تصویب :
1372/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :