جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 75/1464
شماره دادنامه : 191922/10/75
تاریخ : 19/10/75
مرجع رسیدگی : شعبه 134 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اعلام شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دایربرکلاهبرداری بدین مضمون که حسب اظهارات شاکی مقداری پوشاک به متهم فروخته و در قبال آن تعداد چند فقره چک به عنوان ثمن معامله دریافت داشته و متعاقبا" مشخص نشده که چکها بلامحل بوده و نسبت به چکهای مورد نظر اقدام قانونی کرده است که با توجه به موضوع مطروحه و محتویات پرونده و معاملات انجام شده دریافت چک به عنوان ثمن و اقدام قانونی نسبت به آنها و به لحاظ احراز وقوع بزه انتسابی کلاهبرداری و به استناد اصل برائت ، رای متهم موصوف نسبت به بزه انتسابی کلاهبرداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرو رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه یک دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر

تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 1922 مورخ 19/10/75 شعبه 134 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای (ب ) از اتهام کلاهبرداری برائت حاصل نموده مقرون به دلیل خاص و جهات موجهی نیست تا مورد توجه وامعان نظر دادگاه واقع شود. بابررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکایت شاکی واظهارات وی در تحقیقات مقدماتی که بیان داشته طلب خود را می خواهم و در مورد چکهای صادره نیز اقدام قانونی به عمل آورده ایراد و اشکالی بردادنامه صادره به نظر نمی رسد. دادگاه ضمن رد اعتراض نامبرده مستندا" به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1922
تاریخ تصویب :
1375/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :