جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 74191377 شماره دادنامه :

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (الف ) به طرفیت خواندگان (ب ) 2(ج ) به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال و پانصد هزارریال وجه چهار فقره چک به شماره های 20774843/12/73 و 20774844/4/73 و15774893/4/73 و 20774814/2/73 عهده بانک ملت شعبه ... بدین توضیح که خواهان اظهار نموده است که خوانده ردیف اول چکهای فوق را به ایشان داده است و خوانده ردیف دوم نیز آنها را ظهرنویسی کرده است و هنگام سررسید به بانک محال علیه مراجعه نموده و با عدم موجودی مواجه گردیده است لذا بانک گواهینامه عدم پرداخت صادر نموده است. دادگاه با توجه به فتوکپیهای مصدق چکهای فوق و گواهینامه های عدم پرداخت وجه چکها از بانک محال علیه و عدم حضور خوانده ردیف اول که چکها را صادر نموده است در جلسه دادرسی جهت هرگونه دفاعی از خود خواسته خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره های 20774843/12/73و20774844/4/73 و15774893/4/73 و20774814/2/73 عهده بانک ملت شعبه ... صادر و اعلام می نماید. و نسبت به خوانده ردیف دوم که ظهر چکهای فوق الاشعار را امضاء نموده است و دلیلی به جز امضای خوانده از طرف خواهان ارائه نگردیده است و صرف امضاء دلیل بر تعهد امضاءکننده به پرداخت وجه چک نمی باشد وظهر نویسی مذکور دلیل تعهد پرداخت محسوب نمی گردد علیهذا ادعای خواهان به خواسته ردیف دوم توجه نداشته ، دادگاه رای به رددعوی خواهان نسبت به این قسمت صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ...

رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان تهران درمقام تجدیدنظررای فوق

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف )ازدادنامه شماره 141533/11/74 شعبه 19 دادگاه عمومی ... نظر به اینک ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگیهای معموله و محتویات پرونده ایراد و اشکالی به دادنامه مذکور نیست و درخواست تجدیدنظرمنطبق با هیچیک از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظر رای بدوی تایید می گردد.
رئیس دادگاه ... دادگاه تجدیدنظراستان 00
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1377
تاریخ تصویب :
1377/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :