جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 12674/16173466
شماره دادنامه :20/12/10691063106274
تاریخ :20/12/74
مرجع رسیدگی : شعبه 126 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 768275 به تاریخ 1/8/74 که مبلغ 000/255/27 ریال کسری موجودی داشته است به عهده بانک 000، نظر به شکایت شاکی و گواهی نامه عدم پرداخت شماره 324 مورخه 2/8/74 بانک محال علیه به اقرار متهم مبنی بر صدور چک موصوف از ناحیه ایشان و مدافعات بلاموجه بعدی مشارالیه ارتکاب بزه معنون را از ناحیه (ب ) محرز می نماید لذا دادگاه به استناد مواد3 و7 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 750/838/6 ریال جزای نقدی معادل یک چهارم کسری موجودی وجه چک به نفع دولت محکوم می نماید. در خصوص دعوی آقای (الف ) به خواسته وجه چک شماره 1768275/8/74 به مبلغ بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان ضرر و زیان حاصل از جرم صدور چک بلامحل ارتکابی از ناحیه خوانده موضوع پرونده این دادگاه به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مندرجات دادخواست واینکه بشرح مذکور در قسمت اول در امر کیفری موجب محکومیت متهم گردیده است مستندا" به مواد15 قانون صدور چک بلامحل و12 قانون آئین دادرسی مدنی با قبول دعنوی مطروحه حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت اصل بدهی صادر می نماید. احکام صادره حضوری محسوب و در شق کیفری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ودر شق ضرر و زیان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 11 تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
تجدیدنظرخواهی آقای ... به عنوان متهم نسبت به دادنامه های شماره های 1063و1062 20/12/74 صادره از شبعه 126 دادگاه عمومی تهران به نحوی نیست که موثر در مقام باشد و ادعای تجدیدنظرخواه دایر به اینکه چک صادره در ید تجدیدنظرخوانده سفید امضاء و به عنوان تضمین بوده فاقد دلیل اثباتی است و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و انطباق با مواد قانونی فاقد اشکال قانونی می باشد النهایه با التفات به اینکه تجدیدنظرخواه قبلا" وجه چک را به صندوق دادگستری تودیع نموده و از نظر ضرر و زیان نسبت به اصل چک هم دادگاه بدوی رای صادر نموده و از طرفی متهم فاقد سابقه کیفری بوده ومعیل نیز می باشد لذا به لحاظ وضع خاص وی دادگاه مشارالیه را مستحق تخفیف دانسته و به استناد شق 5 از ماده 295 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی مجازات هشت ماه حبس و دادنامه را از سایر جهات با رد درخواست تجدیدنظرخواه تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1069
تاریخ تصویب :
1374/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :