جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

کلاسه پرونده :3715و3716و3597
شماره دادنامه :1674و1675و1676
تاریخ :19/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه عمومی تهران 0

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف )46 ساله پیمانکار اهل و مقیم تهران مسلمان ، ایرانی ، فاقد سابقه کیفری دارای عیال و اولاد دایر به صدور سه طغری چک بلامحل به شماره های 845893 و845892 و441761 در وجه آقایان (ب ) و (ج ) و (د) که با عنایت به شکایت شاکی ، اقرار صریح متهم و صدور گواهی عدم پرداخت وجه چکها و سایر قرائن موجوده بزهکاری وی محرز و مسلم بوده به استناد مواد7 و10 و3 قانون صدور چک بلامحل مشارالیه را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 500/472/4 ریال جزای نقدی معادل ربع وجه چک شماره 845893 محکوم می نماید. و در خصوص دادخواست تقدیمی مدعیان خصوصی آقایان (ب )و(ج ) و(د) مبنی بر مطالبه وجوه چکهای فوق و هزینه دادرسی پرداخت شده با عنایت به محکومیت کیفری متهم و صدور گواهیهای عدم پرداخت وجه چکها خواسته مدعیان خصوصی را دادگاه موجه تشخیص به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و15 قانون صدور چک بلامحل آقای (الف ) را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق آقای (ج ) و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/250 ریال در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال وجه چک شماره 845892 در حق آقای (ب ) و مبلغ هفده میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال وجه چک 845893 در حق آقای ( بابت اصل وجوه چکها محکوم می نماید ودر خصوص دادخواست اعسار آقای (ج ) از پرداخت هزینه دادخواست با عنایت به اینکه دلیل موجهی ارائه ننموده محکوم به رد است لیکن با توجه به موافقت ریاست محترم مجتمع موقتا" از پرداخت معاف می باشند و از محل محکوم به توسط خوانده پرداخت خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب می باشد. مهلت 20 روز قابل اعتراض در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
از جانب آقای (الف ) نسبت به دادنامه های شماره 1674و1675و1667 مورخ 19/20/74 صادره از شبعه 12 دادگاه عمومی تهران ایرادواعتراض موجه و مدللی در محدوده مواد 18 و19 و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به عمل نیامده و دادنامه مرقوم صحیحا" و مطابق محتویات پرونده و موازین قانون اصدار یافته است. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه مرقوم راعینا" تاییدمی نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1676
تاریخ تصویب :
1374/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :