جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

کلاسه پرونده :74/1655126
شماره دادنامه :28652/11/74
تاریخ :28/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 126 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره 211602/10/74 به مبلغ چهار میلیون ریال به عهده بانک مسکن شعبه ... در وجه آقای (ب ) با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت شماره 1882 به تاریخ 6/10/74 بانک محال علیه ، اظهارات متهم و سایر محتویات پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز تشخیص و به استناد ماده 3و7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک اصلاحی مورخ 11/8/74 وی رابه تحمل هشت ماه حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال معادل یک چهارم وجه چک مذکور به عنوان جرای نقدی محکوم می دارد رای حضوری قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران در خصوص رای فوق الذکر
خلاصه اعتراض آقای (ب ) بدین قرار است که دادگاه بدوی نسبت به دادخواست ضرر و زیان وی تصمیمی اتخاذ ننموده است. نظر به اینکه در این مرحله رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان بدوا" و بدون صدور رای دادگاه بدوی فاقد محمل قانونی است و در این مورد دادگاه بدوی نفیا" یا اثباتا" رسیدگی و مبادرت به انشاء رای ننموده عینا" علیهذا رای به رد درخواست تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... مستشاردادگاه 00
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
652
تاریخ تصویب :
1374/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :