جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

کلاسه پرونده :74/3/136
شماره دادنامه :17374/4/74
تاریخ :17/4/74
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران 0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 27333/11/73 صادره از دادگاه عمومی ... نظر به اینکه عمدهایرادات تجدیدنظرخواه این بوده است که مبلغ پانصد هزار تومان نقدا" در بنگاه به نماینده موجر از باب قرض الحسنه و مبلغ ده میلیون ریال طی چک شماره 8752499/6/72 بانک تجارت من باب اجور معوقه ده ماهه پرداخت نموده است که دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده فوق الذکر هیچگونه دلیلی که حاکی از صحت ادعای تجدیدنظرخواه باشد ملاحظه نکرد. و حتی ایرادتجدیدنظرخواه به اینکه شخص بنگاهی در ذیل اجازه نامه تنظیمی این نکته ار متذکر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی مدعی شده که در نوشتن این امر کوتاهی کرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر اقامه نکرده است. بنا براین دادگاه ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و غیر وارد تشخیص دادنامه معترض عنه را در خصوص صدور حکم به تخلیه به لحاظ تخلف از پرداخت اجور معوقه تایید می نماید. لکن دادنامه معترض عنه در آن قسمت که به استناد مواد 294 و295 و296 قانون مدنی و به لحاظ رعایت مقررات تهاتر تجدیدنظرخواه (مستاجر) را به پرداخت مبلغ هفتصدهزار تومان به لحاظ اعمال قاعده تهاتر و کسر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه مستاجر در حق موجر محکوم شده است. چون شرایط مندرج در ماده 296 قانون مدنی از باب وحدت زمانی در مورد تهاتر نشده است ، بنابراین دادگاه اعمال مقررات مواد مربوط به تهاتر را در غیر محل قانونی خود به کار برده است. به همین لحاظ دادگاه با فسخ دادنامه بدوی در این خصوص تجدینظرخواه (مستاجر) را به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال از باب اجور معوقه از تاریخ 11/11/72 لغایت 11/11/73 و از قرار ماهیانه یک میلیون ریال در حق خواهان بدوی محکوم می نماید. بدیهی است موجر نیز مکلف به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان ودیعه (قرض الحسنه ) در حین تخلیه به مستاجر می باشد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست تابستان 1378
145

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
374
تاریخ تصویب :
1374/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :