جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 426813
شماره دادنامه : 927/20
تاریخ : 24/9/72
مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور0

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) به اتهام صدور یک فقره چک به مبلغ 24600000 ریال تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفته شاکی خصوصی دادخواست مطالبه خسارت تقدیم کرده 0 با انجام محاکمه بشرح صورتجلسه 4/2/71 مدعی خصوصی تقاضای صدور حکم کرده متهم (خوانده ) اظهار داشته امضای چک را قبول دارد لیکن تاریخ نداشته و عدد22 میلیون ریال بوده و آن را به صورت امانت داده مدعی است رقم دستخورده توضیحا" اینکه در اختلاف بین ورثه (ب ) و شاکی قرار گرفته و برای حکمیت به آستارا نزد شاکی رفته 000 و چک به طور امانت و برای تضمین انتقال اتوبوس بوده ، وکیل او نیز توضیحات و مدافعاتی کرده دادگاه در ارتباط با اظهارات متهم و وکیل او از مدعی خصوصی خواسته اختلاف راجع به اتوبوس را شرح دهد و او اظهارات متهم را راجع به چک تکذیب کرده می گوید این چک امانی و تضمینی انتقال اتوبوس نبود. بلکه در ازای فروش ماشین بوده توضیح داده که اتوبوس به او فروخته با قولنامه ای خودم خریدرای کرده بودم پشت آن به (الف ) منتقل کردم مدرکی هم در دست ندارم اتوبوس تبریز را یکسال قبل با قولنامه فروختم و چک مورد شکایت را گرفتم چک به همین صورت به من داده رقم را در حضور خودم نوشت و امضاء کرد تاریخ را تردید دارم که در حضورم نوشته یا خیر0 با ارجاع امر به کارشناسی وملاحظه نظریه مورخ 8/12/71 کارشناسان رسمی دادگستری ، طرفین با ملاحظه نظریه کارشناسی اظهار داشته اند اعتراض نداریم 0 خواهان اضافه کرده مهلت بدهید تا بعدا" نظرم را راجع به کار شناسی اعلام کنم 0 در جلسه 4/3/72 شاکی اظهار داشته چک را بدون تاریخ متهم به من داد تاریخ را خودم گذاشتم چون می خواست وعده دار بدهد قبول نکردم 0 متهم در آخرین دفاع اظهار داشته چک را برای حفظ حقوق صفغر مرحوم (ب ) بدون تاریخ به عنوان امانت به شاکی دادم 0 دادگاه با شرح مختصر از جریان امر و اهظارات طرفین و با استناد به نظریه کارشناسان و گواهی گواهان ، شکایت را فاقد جنبه جزائی دانسته و حکم بر برائت صادر کرده و نظر به اینکه قرارداد10/2/71 مورد تایید شاکی قرار گرفته و اینکه دلیلی که حاکی از صحت ادعا باشد ارائه نداده و مودای شهادت شهود امانی بودن چک می باشد استحقاق شاکی را در مطالبه وجه چک ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی صادر کرده است آقای (ب ) (خواهان ) طی لایحه به حکم صادره اعتراض کرده که طبق قولنامه 10/8/70 به خط متهم چهاردانگ و نیم از یک دستگاه اتوبوس از (ج ) در بنگاه متهم خریداری کرده که چون قادر به پرداخت باقی اقساط نشده به (الف ) فروخته که چک موضوع پرونده را داده که کلاهبرداری کرده شهود معرفی شدهاطلاعی در مورد چک و امانی بودن آن نداشته و تلقینی و رفیق او هستند تقاضای نقض دادنامه را نموده است. رئیس فعلی دادگاه که در ظهر لایحه به تاریخ 21/6/72 مرقوم داشته صادر کننده حکم تغییرات سمت داده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اولا" راجع به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت باتوجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد حکم ودلایل استنادیه و اینکه از جانب معترض ایراد و اشکالی موجهی که نقض حکم را ایجاب نماید به عمل نیامده و به نظر نمی رسد این قسمت دادنامه تایید می شود. ثانیا" درخصوص تجدیدنظرخواهی خواهان راجع به امر حقوقی چون حکم دادگاه به لحاظ عدم ارائه دلیل بر اشتغال ذمه خوانده اصدار یافته است در واقع مساله مدعی و منکر تحقق یافته که لازم است استحلاف انجام شود فلذا دادنامه در این قسمت نقض رسیدگی و اظهارنظر در این مورد را مستندا" به بند(ب ) ماده 6 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها به شعبه صادر کننده حکم ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... مستشار دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
927
تاریخ تصویب :
1372/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :