جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 74/11/2229و5660
تاریخ رسیدگی : 28/6/73
شماره دادنامه : 110851084/7/74
مرجع رسیدگی : شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران 0

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف )54 ساله با سواد اهل تهران ساکن تهران ، مسلمان ، ایران بدون سابقه کیفری دارای عیال و اولاد دایر به صدور19 فقره چک بلامحل به شماره های 876624و876194و876625 و 952829و876195و952804و876622و876199و 876623 و876626 و 875914و 875913و875915و 876196و52801 و952827 با عنایت به شکایت شاکی و صدور گواهی عدم پرداخت وجوه چکها و دفاعیات بلاوجه متهم و عدم ارائه دلیل در مورد ادعای خود و این که فقط 2فقره چکهای 876626و 875913 قبل از موعد به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت دریفات شده است و نیز سایر قراین وامارات موجود در پرونده و اینکه تصمیم دادسرای عموی سابق تهران ودادگاه کیفری یک شعبه 144 در خصوص کلاهبرداری بلحاظ اینکه بزه صدور چک بلامحل است و به عنوان کلاهبردای قابل تعقیب نمی باشد و نیز آقای (ب ) شاکی این پرونده در دادگاه کیفری یک اعلام شکایتی ننموده است لذا بزهکاری متهم نسبت به 17 فقره از چکهای فوق التوصیف ( به استثنای چکهای شماره 876626و875913) محرز و مسلم بوده مستندا" به ماده 10و 7 قانون صدور چک بلامحل متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال جزای نقدی معدل ربع وجه چک شماره 875915 در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص چکهای شماره 876626 و شماره 875913 با عنایت به اینکه قبل از تاریخ سررسید (10/9/69و28/8/69) به ترتیب در تاریخ 12/8/69و13/8/69به بانک ارائه شده اند که دلیل بر وعده دار بودن چکهای فوق می باشد و بزه در زمان حکومت قانون صدور چک مصوب 1355 رای بربرائت متهم صادرمی نماید در خصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی آقای (ب ) به طرفیت آقای (الف ) مبنی بر مطالبه مبلغ 000/100/38 ریال بابت 19 فقره چک فوق التوصیف و خسارات وارده به مبلغ 000/713 ریال با عنایت به محکومیت کیفری متهم نسبت به 17 فقره چک بلامحل و صدور گواهی های عدم پرداخت و سایر قرائن موجوده و اینکه گرچه چکهای شماره 876626و875914 فاقد جنبه جزائی می باشند لیکن با توجه به حلول موعد چکهای خواسته خواهان به کلیه 19 فقره چک موجه تشخیص و آقای (الف ) را به پرداخت مبلغ 000/100/38 ریال بابت اصل وجه چکهای فوق الذکربه مبلغ 000/713 ریال بابت خسارات وارده از باب تسبیب مستندا" به مواد15 ق چک و 357 قانون آ0د.م محکوم می نماید در حق آقای (ب ) رای صادره حضوری و مستندا" به ماده 21 بند 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دیوان محترم عالی کشور ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض خواهد بود.
دادرس شعبه 11دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) به دادنامه های شماره 1084 1085 مورخ 1/7/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران نظرباینکه از جانب تجدیدنظرخواه در محدوده مواد 18 و 19 و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 ایراد و اعتراض موجه ومدللی که موجبات گسیختن رای صادره را فراهم سازد ارائه واقامه نشده 000 دادنامه فوق الاشعار عینا"تایید می گردد. این رای قطعی است.(74/ت 7/651)
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1085
تاریخ تصویب :
1374/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :