جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 69567/ت 18853 ه . 3/9/1376

سازمان امور اداری و استخدامی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/8/1376 بنا به پیشنهاد شماره 5312/د مورخ 13/8/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370 – تصویب نمود:
ضریب جدول حقوق – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری – از تاریخ 1/1/1377 یکصدو هشتاد (180) ریال تعیین میشود. معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15370
تاریخ تصویب :
1376/08/21
تاریخ ابلاغ :
1376/09/09
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :