جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

ماده واحده – شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند, مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع, می توانند در زمینه هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15384
تاریخ تصویب :
1376/08/21
تاریخ ابلاغ :
1376/09/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :