جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

ماده واحده- گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر, چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ, به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود, از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند, در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر, برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف- در صورت امتناع زوجه از حضور, زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می شود.
ب- در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق, دفتر مراتب را تایید وبه دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد.
دادگاه به درخواست زوجه, زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور, دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند.
ج- در صورتیکه زوج به دفتر خانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نمایدمطابق بند(ب) عمل شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 28/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15384
تاریخ تصویب :
1376/08/11
تاریخ ابلاغ :
1376/09/26
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :