جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.تاریخ 16/4/71 شماره دادنامه 43 کلاسه پرونده 71/32
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه ماده 17 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 13/2/48 مبنی براستخدام رسمی افراد درپستهای ثابت سازمانی دردرجه یک رتبه مربوط وعنایت به ماده 53 آئین نامه مزبوردرخصوص عدم جوازتطبیق وضع مشمولین قانون کار با آئین نامه فوق الذکر و اینکه منحصراسوابق خدمت مستخدمین ثابت و روزمزد حکم بشرح تبصره ماده 53 قابل احتساب بوده و احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کارازحیث ارتقاء درجه تجویز نگردیده است دادنامه شماره 458 مورخ 21/7/70 شعبه نهم دیوان عدالت اداری مشعربرعدم جوازاحتساب سوابق خدمت کارگری موردبحث موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/32 7/7/1371
تاریخ 16/4/71 شماره دادنامه 43 کلاسه پرونده 71/32

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه 3و8و9دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/311موضوع شکایت آقای سهراب زارع بطرفیت سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان فارس بخواسته احتساب سوابق قبلی طی دادنامه شماره 152-27/30/70چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه آقای سهراب زارع ازجمله کارکنان هتل هماوابسته به هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بوده که درسال 59 هتل مزبورباپرسنل آن به سازمان بهداشت ودرمان استان فارس واگذارونامبرده طی ابلاغ 3/10/59 وباحفظ سمت اصلی مامورخدمت دربیمارستان سلمان فارسی بهداری فارس و ازتاریخ 1/7/60طبق حکم مورخ 23/6/61براساس مقررات استخدامی تامین اجتماعی ابتدابصورت آزمایشی وسپس بصورت قطعی دراین سازمان بخدمت پذیرفته شده وعنایت به اینکه صدوراحکام استخدامی اخیربنام وی بنابه مراتب یادشده استخدام جدیدتلقی نمی شودواحتساب سوابق خدمت مشارالیه درهتل همابشرط پرداخت حق بیمه این مدت بارعایت سایرمقررات قانون بلامانع تشخیص وازاین قسمت حکم به واردبودن شکایت صادرمی گردد.
ب - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/375موضوع شکایت آقای فرهادشادمان بطرفیت اداره بهداری استان فارس بخواسته احتساب سابقه کارطی دادنامه شماره 458-21/7/70چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه شاکی درمدت خدمت درهتل هماازنظراستخدامی مشمول قانون کاربوده که پس ازانتقال هتل مزبوربه سازمان منطقه ای بهداشت درمان استان فارس ازتاریخ 1/7/60باتفویض پست ثابت سازمانی براساس مقررات آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی مصوب 48به استخدام سازمان مزبوردرآمده اعطاءدرجه یک به نامبرده باعنایت به ماده 17آئین دادرسی استخدامی مزبوروعدم جواز احتساب سوابق کارگری اودرهتل هماازحیث اعطاءدرجه خلاف مقررات نبوده وشکایت دراین خصوص موجه نمی باشددردمی شود.بدیهی است کلیه سوابق خدمت دولتی شاکی ازحیث بازنشستگی واعطاءرتبه درحدودمقررات آئین نامه فوق الذکروهمچنین دراجرای قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مصوب 30/5/69قابل احتساب می باشد.
ج - شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/206موضوع شکایت آقای علی اکبرزردموبطرفیت سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان فارس بخواسته رسیدگی به احتساب سوابق هتل همابشرح دادنامه شماره 580-18/8/70چنین رای صادر نموده است :باتوجه به محتویات پرونده ومدارک ومستندات مربوط به افراددیگری که وضع مشابه شاکی راداشته ودرپرونده کلاسه 64/344مضبوط می باشدمشخص است که هتل همادرسال 1351دراختیارهواپیمائی ملی که از شرکتهای دولتی محسوب است قرارگرفته بنابراین وضعیت این قبیل کارکنان ازمصادیق ماده 15مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده وانتقال وقرار گرفتن هتل وکارکنان آن دراختیاروزارت بهداری وتغییروضعیت به استخدام رسمی درسال 1360برای نامبرده این حق راایجادمی نمایدکه برطبق ماده 15 مذکورسوابق قبلی وی موردمحاسبه قرارگیرد.علیهذاحکم به ورودشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371

2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
43
تاریخ تصویب :
1371/04/16
تاریخ ابلاغ :
1371/08/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :