×

آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

آئین-نامه-اجرائی-قانون-استخدام-قضات-و-شرایط-کارآموزی
دراجرای مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات وشرایط کارآموزی مصوب 19/2/1343 و اصلاحی مربوط مصوب 27/12/1347 و ماده واحده تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضاء مصوب 12/7/1360 و قانون استخدام قضائی مصوب 14/12/1361 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط استخدام قضات مصوب 25/11/1363 و لایحه اصلاحی آن و قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 9/4/1366 مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرای زیر تصویب می شود:
ماده 1- قوه قضائیه همه ساله از بین دارندگان دانشنامه کارشناسی و یا بالاتر رشته حقوق یا الهیات, گرایش فقه و حقوق اسلامی و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه طبق ضوابط قانونی, از طریق انتشهار آگهی و آزمون اقدام به انتخاب کارآموز خواهد کرد.
ماده 2- همه ساله تعدا قضات مورد نیاز توسط معاونت قضاوی قوه قضائیه با هماهنگمی وزارت دادگستری به آموزش اعلام می گردد.
ماده 3- اداره کل آموزش با توجه به نیاز قوه قضائیه به نیروی قضائی با نشر آگهی و اجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش کارآموز قضائی اقدام می نماید.
تبصره 2- در آگهی استخدام ضمن تعیین زمان و مواد امتحان مراتب زیر نیز به عنوان شرایط داوطلبان قید می گردد:
2-1- تابعیت اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران.
2-2- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی.
2-3- اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران و ولایت مطلقه فقیه.
2-4- نداشتن پیشینه کیفری و اتهام جنحه و جنایت.
2-5- عدم معروفیت به فساد عقیده و عدم وابستگی به احزاب و گروهکهای ملحد و غیره قانونی.
2-6- داشتن سلامت کامل جسمی و روحی و صحت مزاج و توانائی انجام کار برای منصب قضاء و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
2-7- طهارت مولد.
2-8- داشتن حسن شهرت در اخلاق و رفتار و دیانت و اانت داری.
2-9- آمادگی و توانائی انجام کار در هر محلی که قوه قضائیه تعیین می کند.
2-10- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (برای برادران).
2-11- موفقیت استخدام در منصب قضاء باید از عهده امتحان مواد ذیل که به صورت کتبی انجام می شود برآیند:
1- حقوق مدنی.
2- آئین دادرسی مدنی.
3- حقوق جزای عمومی.
4- حقوق و جزای اختصاصی.
5- آئین دادرسی کیفری.
6- حقوق تجارت.
7- متون فقه.
8- معارف اسلامی.
9- ادبیات اسلامی.
10- عربی.
تبصره 1- سئوالات امتحانی با نظر اداره کل آموزش طرح و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 5- حد نصاب قبولی در آزمون کسب نمره میانگین 12 در مقیاس (20) است.
ماده 6- اداره کل آموزش در مورد وضعیت عقیدتی, سیاسی, اخلاقی, اجتماعی و سوابق قبول شدگان در آزمون به طریق مقتضی تحقیق و تنیجه را برای گزینش افراد واجد شرایط در هیات گزینش قضات مطرح می نماید.
ماده 7- اداره کل آموزش فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهائی را جهت تشریفات قاانونی و صدو راابلاغ کار آموزی قضائی به ریاست قوه قضائیه اعلام می نماید.
تبصره- پذیرفته شدگان آزمونها قبل از شروع به کار آموزی ملزم به سپردن تعهد محضری مبنی بر انجام حداقل پنج سال خدمت در هر محلی که قوه قضائیه تعیین خواهد کرد, میباشند.
ماده 8- شرکت دانشجویان دانشکده علوم قضائی در دوره کارآموزی قضائی منوط به ارائه گواهی معتبر فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی و کارت پایان خدمت نظام یا معافیت دائم از خدمت نظام یا سپردن تعهد انجام خدمت نظام وظیفه در قوه قضائیه و طی ددوره آموزش عمومی نظام وظیفه میباشد.
ماده 9-کارآموزی به طریق علمی و عملی بوده و مدت آن حداقل یک سال وحداکثر دو (2) سال است.
تبصره- نحوه حضور کارآموزان در کلاسهای علمی و کارآموزی عملی با توجه به شرایط و ضرورتها و طول دوره کارآموزی توسط اداره کل آموزش تعیین خواهد شد.
ماده 10- اداره کل آموزش برنامه آموزشی دوره کارآموزی عملی را تنظیم و ساعت تدریس هر ک از مواد درسی به ترتیب زیر می باشد
1 - احکام اسلامی 30 ساعت
2 - آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی 60 ساعت
3 - آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری 60 ساعت
4 - حقوق مدنی 40 ساعت
5 - حقوق جزای اختصاصی 50 ساعت
6 - حقوق جزای عمومی 40 ساعت
7 - حقوق تجارت 40 ساعت
8 - کشف علمی جرم 16 ساعت
9 - اخلاق اسلامی و آداب قضاء 30 ساعت
10 - حقوق ثبت 32 ساعت
11 - امورحسبی 24 ساعت
12 - آشنائی با حقوق تجارت بین الملل 20 ساعت
13- آشنائی باتخلفات انتظامی قضات 10 ساعت
14 - متون فقه 40 ساعت
15 - ادبیات فارسی (آئین نگارش ) 30 ساعت
16 - پزشکی قانونی 20 ساعت
جمع ساعات 442 ساعت
تبصره – دروس ذیل به دوره کار آموزی علمی پذیرفته شدگان روحانی اضافه می گردد:
1- حقوق اساسی 24 ساعت
2- مور اداری و تشکیلات 10 ساعت
ماده 11- کارآموزان برای طی دوره عملی در واحدهای مختلف قضائی به شرح ذیل به کارآموزی اشتغال خواهند داشت:
200 روز 1 - دادگاههای عمومی
2- دادگاههای انقلاب - 20 روز
3- دادگاههای تجدید نظر - 30 روز
4- اداره سرپرستی 10 روز
5- اجرای احکام (مدنی و جزائی) 60 روز
جمع 320 روز
تبصره- اداره کل آموزش می تواند ساعت کلاسهای علمی و مدت زمان کارآموزی عملی را با توجه به مدت دوره ها افزایش یا کاهش دهد.
ماده 12- تقسیم کارآموزان و معرفی آنان به واحدهای مختلف قضائی و همچنین انتخاب سرپرست برای کارآموزان و نظارت بر نحوه کارآموزی با اداره کل آموزش می باشد.
ماده 13- سرپرستان هر قسمت پس از پایان مدت مقرر در مورد نحوه کار و درجه علاقه مندی و انضباط کارآموز بر اساس دفترچه مربوط که توسط اداره کال آموزش در اختیار آنان قرار می گیرد اظهار نظر نموده و نمره از 1 تا 20 برای کارآموز منظور و در دفترچه اظهار نظر قید می نماید. تبصره-معدل نمرات کارآموزی عملی نباید کمتر از 14 باشد در صورت کسب معدل کمتر اداره کل آموزش مدت مناسبی را جهت تجدید کارآموزی تعیین خواهد کرد و چنانچه کارآموز در دوره تجدیدی نیز موفق به کسب معدل 14 نشود به کارآموزی وی خاتمه داده و برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 14- سرپرستان در مورد حضور و غیاب کار آموزان دقت و مراقبت لازم را معمول داشته و در صورت غیبت مراتب را به اداره کل آموزش گزارش خواهند کرد.
ماده 15- کارآموزان در هر مرحله از کارآموزی(علمی و عملی) از نظر مرخصی, غیبت و معذوریت تابع قانونمقررات استخدام کشوری می باشند.
تبصره 1- کارآموزان باید به نحوی از مرخصی استفاده نمایند که غیبت آنان از یک پنجم ساعت کلاسهای هر درس بیشتر نشود.
تبصره 2- اداره کل آموزش مراتب مرخصی و مغذوریت کارآموزان رابه اداره کل کازگزینی و غیبت آنان را به اداره کل مور مالی و کارگزینی اعلام خواهد کرد.
تبصره 3- چنانچه مرخصی, مغذوریت و یا یا غیبت کارآموز از یک پنجم ساعت هر درس بیشتر شود کارآموزی علمی او در آن درس تجدید خواهد شد.
ماده 16- چنانچه کارآموز حداکثر تا مدت یک پنجم زمان تعیین شده نتواند در دوره کارآموزی عملی شرکت نماید(اعم از عذر موجه و غیر موجه) کارآموزی وی به مدت غیبت تمدید خواهد شد.
تبصره- چنانچه غیبت کارآموز (اعم از موجه و غیر موجه) از یک پنجم مدت تعیین شده تجاوز نماید کال کارآموزی وی تجدید خواهد شد.
ماده 17- به سرپرستانی که تعلیمات عملی کارآموزان را به عهده دارند بر حسب فعالیت و علاقه مندی و تعداد کارآموز با تشخیص اداره کل آموزش مبلغی ت معادل یکماه حقوق و مزایا درسال پرداخت می شود.
ماده 18- به مددرسین دروس علمی دوره کارآموزی حق التدریس متناسب به ازای هر ساعت تدریس به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
دارندگان مدرک تحصیلی دکترا هر ساعت 15000 ریال
دارندگان مدرک تحصیلی حوزوی هر ساعت 15000 ریال
دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس هر ساعت 12000 ریال
دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس هر ساعت 10000 ریال
تبصره 1- حق التدریس تعیین شده تا سقف مقرر در آئین نامه های مصوب از ردیف اعتبارات مربوطه و مابه التفاوت آن از ردیف بودجه خارج از شمول پرداخت خواهد شد. تبصره 2- اداره کل آموزش می تواند با موافقت ریاست قوه قضائینه در هر سال حداکثر تا سقف 50% به مبالغ فوق اضافه نماید.
تبصره 19- کارآموزی علمی جنبه آموزش تجربی و کاربردی داشته و مشتمل ب رشرح و تفسیر رویه های قضائی و بخثهای تحلیلی و نظری و استدلالی و کنفرانسهای درباره موضوعات مزبور ولدی الاقتضاء حائز جنبه تطبیقی از حقوق سایر کشورها خواهدبود. و حتی الامکان نیازهای روز به شیوه علمی کار و چگونگی تصمیم گیری در موارد مختلف به کارآموزان آموزش داده خواهد شد و به مقتضای حال آراء و قرارهای صادره در محاکم به نقد گذرده می شود.
ماده 20- امتحانات دوره کارآموزی علمی پس از خاتمه برنامه هر یک از مواد به صورت کتبی انجام می گیرد و نمره دروس از یک تا بیست خواهد بود و قبولی کارآموز منوط به این است که در هر یک از مواد درسی حداقل دارای نمره 12 بوده و معدل نمرات او کمتر از 14 نباشد.
تبصره 1- چنانچه کارآموز با کسب معدل 14 حداکمثر در سه درس نمره کمتر از 12 داشته باشد معلت مناسبی به او داده می شود تا مجددا" در امتحان تجدیدی آن دروس شرکت نماید.
تبصره 2- چنانچه کارآموز در امتحان تجدیدی یکی از مواد درسی موفق به تحصیل نمره لازم لازم نشود و همچنین در مورد کارآموزی که در امتحانات بدوی با داشتن معدل 14 در بیش از 3 درس نمره کمتر از 12 کسب نماید و نیز برای کارآموزی که معدل نمرات بدوی او کمتر از 14 باشد دوره کارآموزی وی فقط برای یکبار تجدید خواهد شد واگر بازهم از عهده امتحانات بر نیاید به کارآموزی وی خاتمه دده و جهت اعمال مقررات ذیل ماده 5 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1347 به اداره کل کارگزینی معرفی خواهد شد.
ماده 21- افراد مشروح ذیل در صورت عدم اجرای ماده 5 قانون فوق الذکر مکلفند هزینه ها و خسارات دوره تحصیلی و کارآموزی را برابر نظر اداره کل آموزش پرداخت نمایند: 1- فاارغ التحصیلان رشته علوم قضائی دانشکده علوم قضائی و خدماتن اداری دادگستری که از شرکت در دوره کارآموزی خودداری نمایند. 2- کارآموزانی که از ادامه کارآموزی قضائی خودداری کنند. 3- کارآموزانی که بنا به دلایل آموزشی, انضباطی و گزینشی در هر مرحله از ادامه کارآموزی منع شده و یا فاقد صلاحیت برای تصدی شغل قضاء تشخیص داده شود. 4- کارآموزیانی که پس از خاتمه کارآموزی از اشتغا به خدمت قضائی استنکاف نمایند. ماده 22- معدل کار آموز در پایان دوره عبارت است از معدل نمرات کارآموزی علمی و عملی.
ماده 23- اداره کل آموزش با دریافت لیست محلهای خالی از کارگزینی در محدوده لیست تنظیمی نسبت به تقسیم آنان اقدام و در جلسه مشترک مدیران کل کارگزینی و آموزش توافق نهائی حاصل و لیست با دو امضاء بآنان جهت صدور ابلاغ قضایبه اداره کل کارگزینی ارسال می گردد. (1)
تبصره1- در صورت وجود اختلاف در تعیین محل هر یک از کارآموزان یک تن از اعضاء کمیسیون نقل و انتقال قضات «معاونت اجرائی ر یاست قوه قضائیه» به آنان ملحق که در این صورت رای اکثریت ملاک اقدام است.(2)
تبصره 2- اداره کمل آموزش موظف است مراسم تحلیف کارآموزان را به نحوی برزار نماید که چند روز قبل یا همزمان با مراسم تحلیف ابلاغ قضائی آنها صادر شده باشد.
ماده 24- کارآموزان قضائی در صورت مرخصی, بیماری یا داشتن غذر موجه دیگر می توانند حداکثر از 20 روز معافیت در دوره کارآموزی عملی استفاده نمایند.
تبصره 1- در صورتی که مدت فوق از 20 روز بیشتر و از 30 روز تجاوز ننماید مدت کارآموزی موضوع ماده فوق تمدید شده و اگر معافیت از 30 روز بیشتر شود کارآموز تجدید دوره خواهد شد.
تبصره 2- تشخیص عذر موجه با اداره کل آموزش می باشد.
ماده 25- فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی فاصله بین فارغ التحصیل شدن و تاریخ اعزام به خحدمت نظام وظیفه و یا شروع دوره کغارآموزی در طول هفتههه به کارآموزی عملی اشتغال داشته و حقوق کازآموز ضمن تحصیل دریافت خواهند کرد. (1)-
ماده 23- اداره کل آموزش پس از پایان دوره و اخذ لیست شهرهای نیازمند به نیروی قضایی از اداره کل کارگزینی کار آموزانی که مدوره کارزآموزی و مصاحبه را با موفقیت طی کرده اند پس از تعیین محل خدمت و تهیه پیش نویس ابلاغ قضائی جهت توشیح به ریاست قوه قضائیه معرفی می نماید(بشرح فوق اصلح شد.) (2)
تبصره1- پس از توشیح ابلاغ های قضائی توسط ریاست قوه قضائیه رونشتهای مربوطه جهت انجم اقدامات قانونی ره اداره های ذیربط ارسال می گردد. (بشرح فوق اصلاح شد.)
ماده 26- محل کارآموزی در تهران خواهد بود.
تبصره- در صورت داشتن امکانات لازم در تهران محل کارآموزی حسب مورد با نظرریاست قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
ماده 27-اداره کل آموزش موظف است نسبت به حضور و غیاب دقیق کلاسهای علمی اقدام نماید.
ماده 28- داوطلبان مشاغل قضائی قبل از اشتغال به خدمت قضا باید در حضور ریاست قوه قضائیه یا نماینده او به شرح زیر اداء سوگند نمایند: متن سوگند نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان قاضی در محضر قران کریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که به پیروی از پیامبر گرام اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام و استمدد از ارواح طیبه شهدای اسلام پاسدار حق و عدالت باشم و باتکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و حقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق از ظالم و باز گرداندن آن به صاحبش کوشا باشم و با تلاش پیگیر در مسند قضا در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری دین خود را به انقلاب مقدس اسلامی اداء نمایم. امضاء. این آئین نامه مشتممل بر 25 ماده و 21 تبصره در تاریخ 1/10/1376 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و لازم الاجراء میباشد. آئین نامه های قبلی ملغی الاثر اعلام می شود. رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی. بسمه تعالی . دستورالعمل اجرائی آموزش ضمن خدمت قضات. به منظور ارتقاء سطح دانش قضائئ قضات شاغل, انتقال تجربیات لزوم آشنائی و اطلاع آنها از قوانی و نظریه های جدید به سایست کلی دستگاه قضائی کشور دستورالعمل اجرائی آموزش ضمن خدمت قضات بشرح مواد آتی تصویب می گردد:
ماده1- بموجب این دستور العمل کلیه قشات شاغل در قوه قضائیه که پایه قضائی آنها کمتر از (11) می باشد ملزم به شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت می باشند.
ماده 2- اداره کل آموزش, گزینش و استخددام قضات که در این دستورالعمل به اختصار اداره کل آموزش نامیده می شود مکلف است برنامه های آموزش ضمن خدمت ققضات را در سه بخش حضوری, غیر حضوری و بورسهای تحصیلی برنامه ریزی و اجرا نماید.
ماده 3- اداره کل آموزش موظف است هر سه ماه یکبار فرهست اسامی قضائی را که لازم است ددر دوره های حضوری آموزش ضمن خدمت شرکت نمایند بر اساس پایه قضائی آنها به تفکیک و بارعایت مفاد این دستورالعمل تهیه و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه موجبات شرکت آنها را در دوره های فوق فراهم نماید. تبصره – قضاتی که برای شرکت در دوره های حضوری معرفی می شوند باید در تاریخ های تعیین شده در مکانهای آموزشی مورد نظر حاضر شوند.
ماده 4- لازم است دیوان عالی کشور, دادستانی کل, دیوان عدالت اداری, دادگاه عالی انتظامی قضات, ددگستریهای کل استانها و سازمانها و واحدهای مستقل قوه قضائیه نسبت به معرفی قضت برای شرکت در دوره ها اقدام و همکاری نمایند. ماده 5- اداره کل آموزش محتوی و ؟؟؟ اجرائی دوره ها را با توجه به وضعیت شرکت کنندگان در هر دوره از نظر تحصیلات, تجربه و پایه قضائی آنها تعیین خواهد کرد. ماده 6- حداقل مدت دوره های آموزش حضوری ضمن خدمت قضات یک هفته و حداکثر آن 20 روز می باشد.
ماده 7- آموزشهای غیر حضوری شامل, مکابته أی مستمر, ارائه مقاله های علمی و تحلیلی در زمینه های حقوقی و قضائی و پاسخ به سوالات و ابهامات و ارسال مصوبات هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر موضوعات لازم می باشد. ماده 8- اداره کل آموزش موظف است ضمن ایجاد هماهنگی با روسای کل دادگستریها جلسات مشاوره قضائی رادر هر دادگستری تشکیل و نسبت به جمع آوری, تدوین و ارسال مباحث آنها برای کلیه قضات اقدام نماید.
تبصره- دادگستریهای کل استانهاموظفند موضوعات جلسات مشاوره قضائی را با هماهنگی اداره کل آموزش تعین نمایند.
ماده 9- اداره کل آموزش موظف است نسبت به بررسی, اخذ و اجرای بورسهای تحصیلی و ماموریت آموزش مورد نیاز قوه قضائیه با هماهنگی سازمانها ذیربط اقدام نماید.
تبصره- شرایط و ضوابط استفااده از بورسهای تحصیلی و ماموریتههای آموزشی توسط اداره کل آموزش تعین و با موافقت ریاست قوه قضائیه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 10- اداره کل آموزش موظف است سوابق فعالیت قضات در امر آموزش ضمن خدمت را جمع آوزی و ارزشیابی نموده و عنداللزوم گزارشات لازم را به ریاست قوه قضائه و دادگاه عالی انتظامی قضات تسلیم نماید.
ماده 11- در صورتیکه هر یک از شرکت کنندگان باداشتن عذر موجه در (یک چهارم) زمان دوره آموزشهای حضور حاضر نشود لازم است مجددا" در دوره های بعد که از طرف اداره کل آموزش تعیین می گردد شرکت نماید.
تبصره 1- تشخیص موجه بودن غیبت با اداره کل آموزش است.
تبصره2- سوابق مربوط به مرخصی و غیبت شرکت کنندگان در دوره های حضوری به اداره های ذیربط اعلام خواهد شد.
ماده12- اداره کل آموزش موظف است با اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب, شرکت کنندگان در دوره ها را از نظر آموزشی مورد ارزیابی قرار دهد.
ماده 13- هر دوره دارای (100) امتیاز بوده و حداقل امتیاز لازم برای کسسب موفقیت (70) میباشد.
تبصره 1- ارزیابی آموزشهای غیر حضوری با توجه به محتوی برنامه ها ونحوه اجرای آنها تعیین خواهد شد.
تبصره 2- در صورتیکه هر یک از شرکت کنندگان در دوره حضوری موفق به کسب حداقل امتیاز لازم نشود باید مجددا" مدر دوره أی که اداره کل آموزش تییه خواهد کرد شرکت نمایند.
تبصره 3- در صورت عدم کسب امتیاز لازم در دوره مجدد مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ریاست قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
ماده 14- دوره های آموزشی حضوری از نظر زمانی شبانه روزی میباشد مگر در مواردیکه اداره کل آموزش ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده 15- فوق العاده ماموریت و هزینه سفر شرکت کنندگان در دورهای حضور برابر مقررات پرداخت خواهد شد.
ماده 16- هزینه های آموزشی و خدماتی مربوط به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت (اعم از حضور و غیر حضوری) و بورسهای تحصیلی توسط اداره کل آموزش با هماهنگی اداره کل امور مالی تامین و پرداخت خواتهد شد.
ماده17- به مدرسین دوره های حضوری برای هر ساعت تدریس حق الزحمه حمه أی تا مبلغ 30000 ریال پرداخت میشود.
ماده 18- با اساتیدی که بعنوان هیئت علم یا تحریریه و دیگر عناوین آموزشی در برنامه های آموزش غیر حضوری همکاری می نمایند مبلغی برابر حق الزحمه اعضاء هیئت گزینش قضات پرداخت خواهد شد.
ماده 19- حق التدریس اساتید و حق الزحمه هیاتهای علمی و تحریریه تا سقف مقرر در آئین نامه های مربطواز بودجه مصوب و مابه التفاوت آن از بودجه خارج از شمول پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- حق الزحمه های مذکور در ماده فوق در صورت موافقت ریاست قوه قضائیه حداکثر تا سقف 50% قابل افزایش می باشد.
تبصره 2- به اشخاص مذکور در مواد 17 و 18 در صورت وجود اعتبار با پیشنهاد اداره کل آموزش و موافقت ریاست قوه قضائیه هر سال یکبار پاداشی حداکثر ت سقف یکماه حقوق و مزایا پرداخت میگردد.
ماده 20- اداره کل آموزش با موافقت ریاست قوه قضائیه برای هر یک از اشخاص مذکور در مواد 17 و 18 ابلاغ لازم تهیه و صادر خواهد کرد.
ماده 21- به شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت گواهی نامه أی با درج امتیاز مکتسبه اعطاء خواهد شد.
تبصره – افراد ممتاز هر دوره به ریاست قوه قضائیه معرفی می شوند.
ماده 22- وزارت دادگستری و اداره های تابعه موظفند امکانات و تسهیلات لازم از نظر اصلاح تشکیلات, نیروی انسانی, بودجه فضای مناسب آموزشیی و سایر خدمات مورد نیاز اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت قضات را برابر اعلام اداره کل آموزش تامین نمایند. ماده 23- هر یک از قضات مشمول این دستورالعمل لازم است حداقل هر ه سال در یک دوره آموزش حضوری شرکت نموده و در برنامه های آموزش غیر حضوری نیز فعالیت مستمر داشته باشند در غیر اینصورت مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ریاست قووه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام خواهد شد.
ماده 24- کلیه مسئولین اجرائی و قضائی قوه قضائیه ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل می باشند.
ماده 25- هر گونه تغییر در مفاد این دستورالعمل منوط به موافقت ریاست قوه قضائیه می باشد.
ماده 26- مسئولیت برنامه ریزی, اجرا و نظارت بر دوره های آوزش ضمن خدمت قضات با اداره کل آموزش می باشد. این دستورالعمل مشتمل بر26 ماده و11تبصره درتاریخ1/10/1376 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و برای کلیه واحدهای قضائئ و اجرائی قوه قضائیه وزارت دادگستری و سازمانهای وابسته لازم الاجرا می باشد.
رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی. ص 1034 پایان ---- شروع 1105

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 15406

تاریخ تصویب : 1376/10/01

تاریخ ابلاغ : 1376/10/22

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.