×

تصویبنامه راجع به ترمیم میزان مستمری ، مستمری بگیران بازنشسته تامین اجتماعی

تصویبنامه راجع به ترمیم میزان مستمری ، مستمری بگیران بازنشسته تامین اجتماعی

تصویبنامه-راجع-به-ترمیم-میزان-مستمری-،-مستمری-بگیران-بازنشسته-تامین-اجتماعی

وکیل


شماره: 77076/19221 ه 25/11/1376
وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی.
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/11/1376 بنا به پیشنهاد شماره 12408 مورخ 5/11/1376 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- تصویب نمود:
1- به منظور جبران قسمتی از قدرت خرید آن دسته از مستمری بگیران بازنشسته, از کار افتاده کلیی و بازماندگان که مستمری آنها قبل از تاریخ 1/1/1376 برقرار شده است- به ویژه مستمری بگیران سالهای 1358 تا 1370 – میزان مستمری آنها به ترتیبی ترمیم می شود که موقعیت مستمری آنان در زمان برقراری, در حد فاصل حداقل و حداکثر مستمری در سال 1375 حفظ شود.
تبصره- روش محاسبه با رعایت سقف سیصدو چهل میلیارد (340000000000) ریال اعتبار, طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می رسد. تاریخ اجرای این بند1/7/1376 تعیین می شود.
2- از تاریخ 1/1/1377 به کلیه مستمریهای بازنشستگی, از کارافتادگی کلی و جزیی و مجموع مستمیر بازماندگان (مجموع پرداختی به بازماندگان) که تاپایان سال1376 برقرار شده است, هفده و نیم درصد(5/17%) آخرین رقم متعلقه افزوده می شود.
3- سازمان تامین اجتماعی موظف است از سرجمع اعتبارات موضوع بند (1) این تصویبنامه, افزایش حق عائله مندی واولاد بازنشستگان بالای (60) سال سن منظور در بند(3) تبصره(44) قانون بودجه سال 1377 کل کشرو را مطابق آئین نامه مربوط پرداخت کند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 15440

تاریخ تصویب : 1376/11/19

تاریخ ابلاغ : 1376/12/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.