جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 80351/ت 19317 ه 21/12/1376
وزارت بازرگانی.
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1376 بنا به پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و به استناد تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوبب 1373- تصویب نمود:
1- از تاریخ 8/11/1376 کلیه صادر کنندگان کالای کالاهای غیر نفتی مجازند صد درصد(100%) ارز حاصل از صادرات خود را پس از واریز به شبکه بانکی, برای واردات کالا طبق فهرست پیوست مصوبه شماره 51926 مورخ 31/1/1376 و کالای موضوع مصوبه شماره 20/56072 مورخ 11/3/1376 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار, استفاده نموده یا نسبت به فروش واریزنامه در بورس اقدام نمایند.
2- صادر کنندگانی که قبل از تاریخ 8/11/1376 اقدام به صدور کالا نموده و سررسید پیمان ارزی آنها بعد از تاریخ 1/1/1377 می باشد, در صورت واریزپیمان ارزی خود تا پایان سال 1376 از تسهیلات موضوع بند(1) این تصویبنامه بهره مند می شوند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15459
تاریخ تصویب :
1376/12/10
تاریخ ابلاغ :
1376/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :