جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 80522/ت19438 ه 25/12/1376
وزارت آموزش و پرورش - سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 24/12/1376 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند«ط» تبصره(8) قانون بودجه سال 1377 کل کشور, آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- به کلیه دستگاههای اجرائی, بانکها و موسسات, کارخانجات و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود, یک درصد(1%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال 1377 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین می کند جهت احداث, تکمیل توسعه, تجهیز و راه اندازی دبیرستهای دوره های کاردانش, فنی و حرفه أی و مدارس شبانه روز هزینه کنند بر اساس درخواست ادارت کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته های فنی و حرفه أی و توسعه مهارتهای مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره های مذکور قرار دهند.
ماده2- به کلیه دستگاههای اجرائی ماده (1) این آئین نامه اجازه داده می شود در صورت تشخیص و امکان, کارکنان متخصص و ماهر خود را بنا به اعلام نیاز اداره کال آموزش و پرورش استان در اوقات رسمی در اختیار واحدهای آموزشی مشمول قرار دهند تا نسبت به امر تدریس اقدام کنند.
ماده 3- به کارکنان مشمولی که دد خارج از وقت اداری یا در حین وقت اداری خود اقدادام به امر تدریس می کنند به ازای هر ساعت تدریس به ترتیب معادل صددرصد(100%) و پنجاه درصد(50%) نرخ حق التدریس مورد عمل در وزارت آموزش و پرورش پرداخت می گردد.
تبصره- بارمالی ناشی از اجرای این ماده, از محل بودجه ادارات کل آموزش و پرورش استانها تامین و پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15648
تاریخ تصویب :
1376/12/24
تاریخ ابلاغ :
1377/01/17
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :