جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

شماره 80584/ت19438 ه 27/12/1376
وزارت اموراقتصادی ودارایی-سازمان برنامه وبودجه.

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1376 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور و اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدوسی و هشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه اجرائی تبصره(16) قانون بودجه سال 1377 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1- کلیه دستگاههای اجرائی استانی می توانند برای اجرا و تکمیل پروژه های عمراانی خود, از خود یاری و مشارکت مردم استفاده کنند.
تبصره1- دریافت هرگونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و مانند آن ممنوع و قابل تعقیب است.
تبصره2- اختصاص اعتبار برای ساختمانهای اداری (به استثنای پاسگاههای انتظامی) ممنوع است.
ماده 2- مبلغ یکصد میلیارد(100000000000) ریال اعتبار ردیف 503079 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 کل کشور- اعتبار موضوع بند «الف» تبصره (16)- در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد تا با توجه به عملکرد مالی و فیزیکی پروژه ها و به نسبت محرومیت و استعداد استان, در طی سال بین استانهای مختلف کشور تقسیم و ابلاغ کند.
ماده 3- اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین شهرستانهای تابع برای اجرای پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی با رعایت ضوابط مربوط به اخذ خودیاری و در قالب موافقتنامه های مبادله شده بین دستگاه اجرائی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف است.
کمیته برنامه ریزی استان موظف است سهم هر شهرستان را بدون کاهش در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار دهد. تعیین و تصویب پروژه به عهده کمیته برنامه ریزی استان خواهد بود.
ماده 4- برای اجرای پروژه های مناطق عشایری وروستاهای محروم حداقل ده درصد(10%) در سایر بخشها و روستاها حداقل بیست درصد(20%) ودرشهرهای زیر سی هزار نفر(30%) اعتبار به صورت خودیااری توسط مردم پرداخت می شود. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت می شود در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می شود.
تبصره 1- روستاهای محروم بر اساس تصویبنامه هیات وزیران تعیین می شود.
تبصره 2- مجموعه خودیاری و سهم هر پروژه از محل اعتبار ردیف 503079 باید برای تکمیل عملیات اجرائی پروژه و بهره برداری از آن کفایت کند.
تبصره 3- خود یاری می تواندد به صورت نقدی, جنسی(منقول و غیر منقول, زکات) و نیروی انسانی باشد. خودیاری غیر نقدی توسط دستگاه اجرائی ذی ربط یا دفتر فنی استانداری بر اساس آخرین فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تقویم ریالی می شود.
تبصره 4- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه عمومی برای اجرای پروژه های مذکور, منوط به پرداخت وجه خودیاری یا اجرای پروژه به میزان تعیین شده در قانون توسط متعهد خودیاری است.
ماده 5- در هر استان باید حداکثر سی درصد(30%) اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف 503079 در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
ماده 6- از محل اعتبار موضوع بند«الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1377 کل کشور, شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد یا بیش از چهار صد میلیون
(400000000) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است.
ماده 7- به منظور تسریع در عملیات بهسازی روستاهایی که طرح بهسازی در آنها انجام می شود مبلغ بنج میلیارد(5000000000) ریال جهت پرداخت خسارت به روستایانی که ساختمانهای آنها در طرح بهسازی قرار می گیرد اختصاص می یابد.
ماده 8- کلیه وجوه خودیاری جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی استانی که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان رسیده است, باید با معرفی دستگاه اجرائی به حساب خاصی که به همین منظور تحت عنوان«خویاری» توسط نمایندگی خزانه در استان افتتاح می شود واریز شود. برداشت از حساب مزبور به منظور اجرای پروژه های ذی ربط, با امضای مشترک معاون عمرانی استانداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یا مقامهای مجاز تعیین شده از سوی آنها صورت می گیرد.
تبصره1- در صورتی که خودیاری اخذ شده, بابت اجرا و تکمیل پروژه هایی باشد که به نحوی از بودجه عمومی دولت به آنها اعتبار اختصاص یافته است- اعم از اعتبار ردیف 503079 یا دیگر اعتبارات قانون بودجه سال 1377 کل کشور- وجوه موضوع این ماده به منظور انجام هزینه پروژه های مورد نظر به حساب پرداخت طرحهای عمرانی ذی حسابی مربوط منتقل می شود تا پس از اصلاح یا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
تبصره 2- در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پروژه أی باشد که همه آن از محل خودیاری مرددم تامین اعتبار شده باشد, خویاری مذکور بابت وجوه موضوع این ماده به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرائی قرار می گیرد. دستگاه اجراایی این گگونه پروژه ها مکلف به حفظ و نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط است.
ماده 9- دستگاه اجرائی مکلف است میزان و شرح عملیاتی را که از محل خویاری تامین شده, همچنین هزینه انجام شده را به تفکیک پروژه, هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه استان گزارش کند. سازمان برنامه و بودجه استان عملکرد پروژه ها را به مرکز ارسال می کند تا پس از جمع بندی, گزارش لازم برای ارایه به دولت و کمیسیونهای مربوط به مجلس شوراای اسلامی تهیه شود.
ماده 10- مصرف مانده وجوه مربوط به خودیاری در سال بعد بلامانع است.
ماده 11- یک نسخه از موافقتنامه های مبادله شدهمربوط به سهم اعتبارات روستاهای محروم موضوع این تبصره باید به دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور- ارسال شود.
ماده 12- به منظور تکمیل طرحهای ملی واستانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد(40%) عملیات و هزینه های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است,اعتبارردیف 503156-کمک به پروژه های نیمه تمام مردمی موضوع بند«د»
تبصره (16)- به شرح زیر اختصاص می یابد:
1- وزارت آموزش و پرورش پنجاه و یک میلیارد(51000000000) ریال.
2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی پانزده میلیارد(15000000000) ریال.
3- وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی پنج میلیارد(5000000000) ریال.
4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنج میلیارد(5000000000) ریال.
5- سازمان تربیت بدنی پنج میلیارد(5000000000) ریال. 6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نه میلیارد
ریال. 7- نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو میلیارد
(2000000000) ریال.
تبصره 1- مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحهای اختصاص می یابد, حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت می شود.
تبصره 2- به دستگاههای اجرائی فوق اجازه داده می شود برای اتمام طرحهای در دست اجرای استانی از اعتبارات مذکور نیز مبلغی اختصاص دهند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی فوق موظفند نسبت به ارایه پیشنهاد اعتبار در چهار چوب مصوب(موضوع ردیف 503156), و تفکیک طرحهای تکمیلی ملی و استانی که چهل درصد (40%) عملیات و هزینه های آن توسط افراد خیر ساخته و پرداخت شده است, همچنین طرحهای نیمه تمام استانی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15468
تاریخ تصویب :
1376/12/24
تاریخ ابلاغ :
1377/01/17
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :