جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 102701/ت 19438 ه 3/1/1377 وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان برنامه و بودجه.
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجریا تبصره (41) قانون بودجه سال 1377 کل کشور, آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- عبارتهای زیر دارای تعاریف مشروح مربوط می باشند:
الف- حجم عملیات عمرانی: کله طرحهای عمرانی ملی و استانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, و آن دسته از طرحهای عمرانی ملی وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آنها به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی تفویض واعتبار آنها از محل بودجه عمومی دول ت تامین می شود.
ب- تخصیص اعتبار: تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب طرح که بر اساس پیشرفت فیزیکی عملیات در صدی از اعتبا مصوب طرح جهت اجرای طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.
ج- حق الزحمه : درصدی از تخصیص اعتبار مصوب که به عنوان درآمد دراختیار واحدهای سازمانی مذکور قرار می گیرد تا بر اساس مفاد بودجه مصوب و آئین نامه های استخدامی, مالی و معاملاتی خود برای هزینه های جاری شامل (نیروی انسانی در چهار چوب قانون نظام هماهنک پرداخت کارکنان دولت, اداری, مدیریت و سرمایه أی) تعهد و پرداخت نماید.
ماده 2- به منظور کاهش هزینه های غیر ثابت وابسته و هزینه های سربار در اجرای طرحهای عمرانی و تسریع در بهره برداری از ظرفیتهای ساختمانی, درصد حق الزحمه هر طرح با توجه به پراکندگی پروژه های مربوط در سطح کشور و اعمال درجه پیچیددگی و سختی ساخت آنها که در اعتبار مصوب هر طرح لحاظ شده است, حداکثر معادل(5/2) در صد تخصیص اعتبار هر طرح در مناطق شهری و 4% در مناطق روستایی می باشد.
ماده 3- حق الزحمه هر طرح حداکثر معادل (5/2) درصد تخصیص اعتبار هر طرح در مناطق شهری و 4% در مناطق روستایی در هر دوره زمانی در طول سال مالی تعیین می شود از یک ططرف به حساب هزینه قطعی طرح و از طرف دیگر به حساب درآمد قطعی دستگاههای اجرائی مذکور منظور گردد.
ماده4- تعیین حق الزحمه هر طرح به عهده ذی حسابهای طرحها می باشد که با تایید مدیران عامل واحدهای اجرائی مربوط در هر دوره تخصیص اعتبار به حساب درآمد آن سازمان نزد خزانه داری کل واریز می شود. برداشت از حسابهای مذکور در حدود بودجه مصوب مجاز خواهد بود.
ماده 5- اعتبار حق الزحمه هر طرح تحت عنوان«هزینه های جانبی طرح» در موافقتنامه مربوط منظور می شود.
ماده 6- منظور نمودن هزینه های پرسنلی در موافقتنامه طرحهای عمرانی تحت عنوان «خدمات قرار دادی» موضوع ماده (5) این آئین نامه و «هزینه های جانبی طرح» شامل مواد (3),(4),(6) و (7) غیر از حق الزحمه خدمات مدیریت که اعتبار آن در طرحهای عمرانی مربوط از بودجه عمومی دولت تامین می شود در موافقتنامه های طرحهای عمرانی مشمول این آئین نامه مجاز نمی باشد.
ماده 7- هیات مدیره سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند فهرستی از اعتبارات مصوب, تخصیص اعتبار سالانه و میزان حق الزحمه دریافتی هر طرح را تهیه و پس از تاید ذی حساب مربوط, در اختیار بازرسان قانونی واحدهای سازمانی مذکور برای طرح در مجمع عمومی با شورای عالی آنان قراردهند. تبصره- بناید مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد منابع دریافتی از محل طرحهای عمرانی, همراه با پیشرفت فیزیکی عملیات انجام شده را هر سه ماه یکبار بر اساس مفاد این آئین نامه به سازمان برنامه و بودجه گزارش نماید.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15471
تاریخ تصویب :
1376/12/27
تاریخ ابلاغ :
1377/01/22
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :