جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 80604/ت19438 ه 27/12/1376
سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1376 بنا به پیشنهاد سازمان برناممه و بودجه و به استناد جز(1) بند (ب) تبصره(13) قانون بودجه سال 1377 کل کشور, آئین نامه اجرائی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه عبارتهای اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
الف- طرح آماری: مجموعه اقداماتی است که منجر به تهیه و تولید آمار از طریق تکمیل پرسشنامه می شود. ب- پرسشنامه: مجموعه از سوالات آماری است که در یک فرم آماری درج شده است, (معمولا"هر پرسشنامه آماری برای درج اطلاعات یک واحد آماری مانند خانوار, کارگاه, بهره برداری کشاورزی و غیره در نظر گرفته می شود) در مورد فرمهای فهرست برداری هر چند سطر آن یک پرسشنامه تلقی می گردد.
ج- برگ نقشه: نقشه شهری با مقیاس 1:2500 و با متن 80*60 سانتیمتر (با مساحت سه کیلو متر مربع) یک برگ محسوب می گردد.
ماده 2- مرکز آمار ایران می تواند برای اجرای طرحهای آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها, معلمین و کادر آموزشی و بهداشتی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به ویژه در نقاط روستایی استفاده و حق الزحمه آنان را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از دستگاه مربوط بر اساس مفاد این آئین نامه پرداخت نماید.
ماده 3- استفاده از خدمات مستخدمان دستگاههای اجرائی مشمول ماده (2) این آئین نامه, پس از کسب نظر موافق دستگاه مربوط توسط مدیر اجرای طرح آمار گیری مرکز آمار ایران یا نماینده مجاز مرکز آمار ایران در استانها میسر خواهد بود.
ماده 4- ملاک در پرداخت حق الزحمه اجرای طرحهای آماری حجم کار مفید انجام شده, شامل تکمیل پرسشنامه های آماری, تهیه یا تکمیل برگه های نقشه و نفر روز مدیریت و نظارت بر اجرای طرح آماری می باشد و مستلزم صدور گواهی کار از جانب دستگاههایی است که در هر مورد مرکز آمار ایران تعیین می کند.
تبصره- استفاده از تسهیلات این آئین نامه شامل کارکنان و مدیران مرکز آمار ایران که در راستای انجام وظایف سازمانی خود در اجرای طرحهای آماری ایران دخالت دارند نخواهد شد.
ماده 5- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به تکمیل پرسشنامه و انجام ساایر امور حداکثر تتا سقف مبالغ بندهای زیر اقدام به پرداخت حق الزحمه نماید و غیر از این مبالغ هیچگونه وجهی بابت ایاب و ذهاب, اقامه, إذا و هزینه های مشابه پرداخت نخواهد کرد.
ماده 5- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به تکمیل پرسشنامه و انجام سایر امور حداکثر تا سقف مبالغ بندهای زیر اقدام به پرداخت حق الزحمه نماید و غیر از این مبالغ هیچگونه وجهی بابت ایاب و ذهاب, اقامت, إذا و هزینه های مشابه پرداخت نخواهد کرد.
الف- مامور آمارگیری به ازای تکمیل هر پرسشنامه: - در شهرها, به غیر از شهر مرکز استان 000/12 ریال.
در شهر مرکز استان 000/15 ریال.
در نقاط روستایی 000/18 ریال
در جامعه عشایری 000/21 ریال
ب- بازبین وناظر و ازای هر پرسشنامه به ترتیب 1500 و 3000 ریال.
ج- به ازای تهیه یا تکمیل هر برگ نقشه برای پرسنل 600/9 و برای مسوول گروه نقشه های آماری 500/12 ریال.
د- مسوول اداری و مالی و مدیر جرای طرح در قبال هر نفر روز کار مفید به ترتیب معادل 0000/20 و 000/50 ریال.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی.


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15471
تاریخ تصویب :
1376/12/24
تاریخ ابلاغ :
1377/01/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :