جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

شماره 102697/ت 19435 ه 3/1/1377
سازمان برنامه و بودجه.
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/12/1376 تصویب نمود:
مهلت تعیین شده در ماده (13) آئین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 کل کشور- موضوع تصویبنامه شماره 20/53953/ت17959 ه مورخ 20/2/1376- برای ارایه و تصویب طرحهای تعاونی, به مدت سه ماه تمدید می شود.
این متن جایگزین تصویبنامه شماره 80408/ت 19435 ه مورخ 24/12/1376 می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15471
تاریخ تصویب :
1376/12/20
تاریخ ابلاغ :
1377/01/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :