جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شماره 102700/ت19438 ه 3/1/1377
وزارت فرهنگ و آموزش عالی- وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی.
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/12/1377 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1377 کل کشور, آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند ساختمانها (اعم از اداری, مسکونی یا آموزشی), کارگاهها, آزمایشگاهها, روزشگاهها, استخرها, سالنهای آمفی تئاتر, غذاخوری, کنفرانس, خوابگاههای دانشجویی, مهمانسراها, استگاههای تحقیقاتی, سالنهای فیزیوتراپی, تشریح, رادیوگرافی, سیتی اسکن, دندانپزشکی, درمانگاهها, بیمارستانها, باغها و مزارع, امکانات جاده سازی, چاه کنی, آب رسانی, کارخانه ها, خانه های سازمانی و محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکاناات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر, موجب استهلاک غیر معمول نمی شود, با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی, حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.
ماده 2- میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرار داد فراهم باشد(قیمت عادله روز).
ماده 3- مدت اجاره می تواند تا پایان سال 1377 به صورت ماهانه,روزانه و ساعتی باشد. درهر صورت مدت اجاره باید به صراحت در اجاره نامه قید شود.
ماده4- اجاره نمی تواند رسمی یا عادی باشد. در صورت عادی بودن اجاره نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستاجر گرفته شود.
ماده 5- در اجاره نامه باید به صراحت قید شود که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا" یا جزئا" به غیر ندارد.
ماده 6-در مورد اجاره ساختمانها, کارگاهها و آزمایشگاهها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن و مواد مصرفی مستاجر داده شود.
ماده 7- محل یا دیگر امکاناات مورد اجراه باید طی صورتجلسه أی با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت باز پس گرفته شود.
ماده 8- در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستاجر واگذار می شود, باید مباشرت مستاجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجارنامه قید شود.
ماده 9- تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.
ماده 10- مال الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد در آغاز هر ماه پرداخت شود.
ماده 11- درآمد حاصل از اجرای این آئین نامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای 503209 و 503208 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 کل کشور در اختیار وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15473
تاریخ تصویب :
1376/12/27
تاریخ ابلاغ :
1377/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :