جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره 220/ت 19477 ه 11/1/1377
وزارت فرهنگ و آموزش عالی- وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی- سازمان برنامه و بودجه.
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 کل کشور آئین نامه اجرائی بند«الف» تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه دستگاههای اجرائی و همچنین شرکت هاای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفادده می کنند و در این آئین نامه با اختصار دستگاههای اجرائی نامیده می شوند موظفند حداقل بیست درصد(20%) از اعتبارت منحصرا" تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قرار داد پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و یا اعضای هیاات علمی آنها(با تایید مدیریت مربوط), مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی, شهرک های تحقیقاتی, فرهنگستان ها و موسسات استانددارد و تحقیقات صنعتی ایران- که در این آئین نامه به اختصار موسسات پژوهشی نامیده می شوند- هزینه نمایند.
تبصره- اعتبارات منحصرا" تحقیقاتی عبارت است از کلیه اعتبارات جاری و عمرانی برنامه و مربوط به فصل تحقیقات ذیل دستگاههای اجرائی موضوع ماده یک این آئین نامه به استثنای آن قسمت از این اعتبارات که برای پرداخت حقوق و مزایا, احداث ساختمان و خرید تجهیزات(موضوع عملیات طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی) هزینه می شود.
ماده 2- برای نظاارت بر حسن اجرای این آئین نامه شورای پژوهش های علمی کشور موظف است کمیسیون ویژه أی را در شورای مذکور با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه, وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تشکیل دهد.
تبصره 1- دبیرخانه این کمیسیون در شورای پژوهش هی علمی کشور تشکیل می شود و وظایف آن به عهده رئیس کمیسیون مذکور خواهد بود.
تبصره 2- کمیسیون ویژه شورای پژوهش های علمی کشور موظف است هر سه ماه یکبار با همکاری سازمان برنامه و بودجه عملکرد سدتگاههای اجرائی و دانشگاهها و موسسات پژوهشی موضوع ماده (1) این آئین نامه را در ارتباط با بند «الف» تبصره (22) منتشر نماید.
ماده 3- شورای پژوهش های علمی کشور مکلف است در صورت ضرورت, دستگاههای اجرائی مستثنی از مفاد این آئین نامه را تا قبل از پایان خرداد ماه به کمیسیون ویژه اعلاام نماید.
ماده 4- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) موظفند بلاافاصله پس از ابلاغ قانون بودجه, میزان اعتبارات موضوع ماده (1) این آئین نامه را به سازمان برنامه و بودجه اعلاام و سازمان مذکور پس از جمع بندی, گزارش لازم را به کمیسیون موضوع ماده (2) ارایه نماید.
ماده 5- اعتبارات موضوع ماده (1) این آئین نامه برای اجرای طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی از طریق عقد قرار داد با موسسات پژوهشی یا افراد موضوع بند«الف» تبصره (22) در زمینه های زیر قابل هزینه می باشد:
الف- اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز دستگاه اجرائی مربوط.
ب- اجرای پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان بورسیه دستگاههای اجرای مربوط.
د- برگزاری همایش های مشترک علمی داخلی و بین المللی.
ماده 6- کلیه دستگاهها اجرائی مشمول این آئین نامه موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسون موضوع ماده (2) و هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شوراای اسلامی ارایه نمایند.
ماده 7- سازمان برنامه و بودجه در هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این آئین نامه بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگ و آموزش عالی, بهداری و بهزیستی, دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88 و 90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و شورای پژوهش هاای علمی کشور و کمیسیون موضوع ماده (2) ارایه نماید.
ماده 8- ذی حسابان دستگاههای اجرائی مکلفند حداقل بیست درصد(20%) از اعتبارات تخصیص یافته موضوع ماده (1) این آئین نامه در دستگاهای اجرائی ذی ربط را مطابق این آئین نامه برای اجرای بند«الف» تبصره(22) قانون بودجه سال جاری و بر اساس جدول زمان بندی محفوظ نگه دارندوگزارش آن رابه سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون موضوع ماده (2) ارایه نمایند.
ماده 9- مصرف اعتبارت مذکور در ماده (1) این آئین نامه تابع مقررات این آئین نامه و قانون مالی و معاملااتی موسسات تحقیقاتی ذی ربط بوده واز شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15473
تاریخ تصویب :
1376/12/27
تاریخ ابلاغ :
1377/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :