جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 80697/ت 17560 ه 28/12/1376 .
وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی ودارایی.
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/12/1376 وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی و دارایی. هیات وزیران در جلسه مورخ 20/12/1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 61753/01-7599/722 مورخ 11/12/1376 وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده واحده قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور- مصوب 1365- آئین نامه حقوق کنسولی و نرخ تعرفه خدمات مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران و نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیت آنها است طبق مقررات موضوع این آئین نامه و سایر مقررات مربوط تصدیق نمایند.
ماده 2- نرخ تعرفه خدمات حقوق کنسولی بر اساس جدولهای پیوست این آئین نامه تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات مذکور روی اصل سند تمبر ابطال یا معادل آن از دستگاه نقش تمبر استفاده می شود و در مواردی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد می توان بجای تمبر از رایانه یا ماشین استفاده نمود.
ماده 3- تصدیق اسناد در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگی های سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارمندان رسمی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.
ماده 4- مبلغ تعرفه تعیین شده به پول محل و سایر ارزهای بین المللی معتبر تسعیر و بر مبنای هر دلار 1750 ریال محاسبه وصول می شود.
ماده 5- تسعیر مبالغ مندرج در جدول شماره یک این آئین نامه به سایر ارزهای تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سول وزارت امور خارجه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.
ماده 6- سفارت یا کنسولگری ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مجاز به تایید اسناد و اوراقی که در خارج از حوزه ماموریت آنها تنظیم شده است نمی باشند.
ماده 7- اعتبار کلیه اسناد و مدارک تجاری تنظیم شده در خارج از کشور منوط به تصدیق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محل و تایید وزارت امور خارجه است.
ماده 8- در مواردی که تعرفه باید به تناسب ماه یا سال دریافت شود کسور ماه و سال یک ماه یا یک سال تمام محسوب می شود.
ماده 9- چنانچه در یک صفحه اسناد مختلفی درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.
ماده 10- چسباندن تمبر روی همدیگر همچنین چسباندن تمبر نصفه روی اسناد ممنوع است.
ماده 11- اسناد و برگهای زیر از پرداخت تعرفه حقوق کنسولی معاف می باشند و تصدیق آنها بدون ابطال تمبر و به صورت رایگان انجام می شود و این امر در روی این اسناد و رونوشتهایی که بایگانی خواهد شد, همچنین در ستون مبلغ در دفتر ثبت یا مرکب قرمز نوشته و قید خواهد شد:
الف- اسناد اتباع ایران که عدم استطاعت آنان با ارایه مدارک لازم نزد مسوول مربوط محرز شده باشد.
تبصره- اصل یا رونوشت مصدق مدارک مربوط و عدم استطاعت باید به رونوشت سند تصدیق شده پیوست و در پرونده بایگانی شود.
ب- اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اتباع ایران در خارج از کشور.
ج- اسناد و مدارک پزشکی بیماران ایرانی در خارج از کشور.
د- گواهی مربوط به ولادت و فوت اتباع ایران که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد. ه- اسناد مراکز خیریه ایران در امور مربوط به خود آنها.
و- اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره مند هستند در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلافصل آنها باشد به شرط معامله متقابل.
ز- اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای مسلح و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.
ح- گواهینامه تابعیت ایرانی(غیر از گذرنامه) و همچنین اسنادی که برای مشمولین به لحاظ مشمولیت و خدمت نظام وظیفه لازم می شود.
ط- اسنادی که به موجب پیمانهای بین المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند. ی- اسنادی که به تصدیق وزاارت امور خارجه یا سفارتخانه ها, کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلاامی ایران رسیده و تعرفه آن دریافت شده است در صورتی که تصدیق امضای متصدی و مهر رسمی آن از طرف وزارت امور خارجه یا کنسولگری دیگری لازم شود.
ماده 12- هر گاه در اخذ تعرفه حقوق کنسولی و ابطال تمبر خلافی ملاحظه شود یا آنکه از طرف اشخاص یا مقامات ذینفع شکایتی به عمل آید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف- اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه اخذ کرده باشد, دفعه اول مراتب به وی کتبا" اخطار و در صورت تکرار مطابق قانون و مقررات تعقیب می شود.
ب- اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد ضمن اخطار کتبی به متخلف مابه التفاوت از او دریافت و به شخص یا قائم مقام ذینفع مسترد خواهد شد.
ج- اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجهی دریافت کند ولی کمتر از میزان دریافتی تمبر ابطال نماید مطابق قانون و مقررات تعقیب می شود.
ماده 13- هر صفحه عبارت از بیست و پنج سطر است که هر سطری بطور متوسط دارای پانزده کلمه است برای کمتر از 13 سط 15% تعرفه یک صفحه و برای 13 سطر به بالا تعرفه یک صفحه دریافت می شود.
ماده 14- تعرفه تاید نسخ بعدی هر سند و رونوشت اسناد و مدارک ده درصد مبلغ تفرفه نسخه اصل همان سند خواهد بود.
ماده 15- هر گاه کشور خارجی در مواردی که در این تعرفه پیش بینی نشده است یا در موارد پیش بینی شده اضافه بر مبالغ مذکور در این تعرفه وجهی از اتباع ایران دریافت نماید, وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور معامله متقابل نماید.
ماده 16- دستورالعملهای لازم در خصوص چگونگی اجرای این آئین نامه به تصویب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

جدول شماره یک.
نرخ تعرفه صدور و تصدیق برگهای مربوط به اشخاص و معاملات اداری و قضایی (مورد عمل در نمایندگی های سیاسی و کنسولی و دفاتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور).
1- گواهی تجرد 10000 ریال
2- صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران در خارج از کشور24000 ریال
3- تصدیق امضاء و مهر دوایر دولت جمهوری اسلامی ایران 6000 ریال
4- تصدیق اسناد و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی 12000 ریال
5- تصدیق امضای اشخاص متفرقه 12000 ریال
6- تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها(ترازنامه, اساسنامه, روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت, صورت مطالبات, مجمع عمومی, گواهی سهام و سهم الشرکه و تصدیق شرکت نامه) 60000 ریال
7- تصدیق اعتبار (سرمایه بازرگانان در صورت ارایه مدارک کافی, کارت بازرگانی, گواهی های سرمایه, گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی) 60000 ریال
8- تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکتها 60000 ریال
9- تصدیق صورت حساب فروش کالا:
- تایک میلیون ریال 12000 ریال
- از یک میلیون و یک ریال تا 10 میلیون ریال 60000 ریال
- از ده میلیون و یک ریال تا 50 میلیون ریال 120000 ریال
-از 50 میلیون و یک ریال تا صد میلیون ریال240000 ریال
- از صد میلیون و یک ریال تا 500 میلیون ریال 480000 ریال
- از پانصد میلیون ریال به بالا 800000 ریال
10 تصدیق اعتبار و تعهد هزینه مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور:
- از طرف اشخاص 18000 ریال
- از طرف بنگاهها یا شرکتها 36000 ریال
11-تصدیق مبدا÷ یا مقصد کالا در صورت ذکر بها یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده :
- تا یک میلیون ریال 12000 ریال
- از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال 60000 ریال
- از ده میلیون و یک ریال تا 50 میلیون ریال 120000 ریال
- از 50 میلیون و یک ریال تا صد میلیون ریال 240000 ریال
- از صد میلیون و یک ریال تا 500 میلیون ریال 480000 ریال
- از پانصد میلیون ریال به بالا 800000 ریال
12- تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا در صورت ذکر بها یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده:
- تا یک میلیون ریال 2000 ریال
- از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال 60000 ریال
- بیش از ده میلیون ریال 120000 ریال
13- برای هر گونه تصدیق که در بندهای 11,10,9, و 12 فوق الذکر در صورت عدم ذکر بها و عدم ارایه صورتحساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ خواهد شد.
14- ثبت آدرس تجار و شرکتهای ایرانی در دفاتر نمایندگیها 12000 ریال
15- تصدیق اسناد تملک و مطالبات دارایی یا اموال در صورت تعیین بها:
- تا یک میلیون ریال 6000 ریال
- از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال 18000 ریال
- از ده میلیون ریال به بالا 50000 ریال
16- تصدیق اسناد تملک و مطالبات اسناد و دارایی اموال بدون ذکر بها:
- املاک و اموال غیر منقول 60000 ریال
- اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر یکصد هزار ریال 1750 ریال
1- وصول و ایصال مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق اداره یا بوسیله مقاولات یا قرارداهای بین المللی تا 12000 ریال رایگان است و بیش از 12000 ریال یک درصد کل مبلغ دریافت می شود.
2- تنظیم صورت مجلس در داخل نمایندگی (بجز موارد مربوط به نمایندگی):
- چنانچه بارمالی نداشته باشد 6000 ریال
- بار مالی تا مبلغ یک میلیون ریال 12000 ریال
بار مالی از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال 24000 ریال
بار مالی بیش از ده میلیون ریال 60000 ریال
3- بابت جمع آوری و ایصال ماترک منقول به ازای
- هر یکصد هزار ریال 1750 ریال
- بابت ایصال اموال غیر منقول 5% از ارزش خالص مال
برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل, ماشین آلات و غیره به نسبت, 5% از جمع بها(کرایه انبار و عوارش محل با صاحب مال خواهد بود)
20-تحریر ترکه و مهروموم:
- تا ارزش تقریبی یک میلیون ریال رایگان
با ارزش تقریبی یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال 6000 ریال
با ارزش تقریبی پنج میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال 60000 ریال
با ارزش تقریبی ده میلیون و یک ریال به بالا 120000 ریال
21- تحریر صورت مجلس 6000 ریال
22-تصدیق حکم حکمیت 12000 ریال
23- فروش اموال بوسیله نمایندگی( به تناسب جمع بها) 5% از درآمد خالص
24- ثبت و تصدیق وصیت نامه در نمایندگی 24000 ریال
25- تصدیق اجیر نامه (قرار دادکار) 6000 ریال
26- تایید نسخهای بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای یک تا 25 هر نسخه 10% بهای پیش بینی شده در بند مربوط دریافت می شود.
27- حق الزحمه اوراق در صورتیکه در سفارتخانه یا سرکنسولگری ترجمه شود هر صفحه بیست و پنج سطری و هر سطر پانزده کلمه 20000 ریال
کمتر از 13 سطر 50% بهای صفحه و 13 سطر به بالا بهای یک صفحه کامل دریافت می شود. جدول شماره دو نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصدیق اسناد و اوراق اداره سجلات اوحوال شخصیه.
1- ترجمه احکام دادگاهها هر نسخه 1000 ریال
2-ترجمه حصر وراثت, اقرار نامه, تعهدنامه و وکالتنامه هر نسخه 1000 ریال
1- ترجمه ولایت نامه و قیم نامه هر نسخه1000 ریال
2- ترجمه احکام کارگزینی هر نسخه 1000 ریال
3- ترجمه احکام صادره از سازمان تربیت بدنی هر نسخه 1000 ریال
4- ترجمه گواهی پزشکی که قبلا" به تایید نظام پزشکی رسیده باشد هر نسخه 1000 ریال
5- ترجمه اجاره نامه که قبلا" به تایید ثبت اسناد رسیده باشد 1000 ریال
6- ترجمه ترازنامه شرکتها هر نسخه 5000 ریال
7- ترجمه اساسنامه شرکتها هر نسخه 5000 ریال
8- ترجمه کارت بازرگانی هر نسخه 3000 ریال
9- ترجمه روزنامه رسمی هر نسخه 5000 ریال
10- ترجمه گواهی های صادره از اتاق بازرگانی مبنی بر مبدا یا مقصد کالا هر نسخه 2000 ریال
11- رونوشت موارد مندرج در بند 12 هر نسخه 500 ریال
12- ترجمه صورتحساب فروش کالا هر نسخه 2000 ریال
13- رونوشت مورد مندرج در بند 14 هر نسخه 500 ریال
14- ترجمه تصدیق معرفی نامه شرکتها هر نسخه 4000 ریال
15- ترجمه مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض هر نسخه 1000 ریال
16- ترجمه چک و سفته و غیره هر نسخه 1000 ریال
17- ترجمه ثبت علایم تجاری و اختراعات هر نسخه 5000 ریال
18- ترجمه سند مالکیت هر نسخه 5000 ریال
19- ترجمه شناسنامه ازدواج و طلاق هر نسخه 1000 ریال
20- ترجمه شناسنامه و گواهی ولادت هر نسخه 500 ریال
21- ترجمه برگ پایان خدمت و معافیتها هر نسخه 1000 ریال
22- ترجمه گواهینامه رانندگی هر برگ 1000 ریال
23- ترجمه گواهی کار که به تایید مرج ذیصلاح رسیده باشد هر نسخه 1000 ریال
24- ترجمه گواهی فوت هر برگ 500 ریال
25- ترجمه گواهی نامه بانکی هر برگ 1000 ریال
26- ترجمه پروانه زناشویی هر برگ 2000 ریال
27- گواهی های صادره از نمایندگیها سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران در مورد اتباع جمهوری اسلامی ایران هر نسخه 1000 ریال
28- گواهی های صادره از نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران در مودر اتباع بیگانه. بر اساس عمل متقابل
29- مدارک تایید شده در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به شرط ابطال تمبر توسط نمایندگیها رایگان
30- مدارک تایید شده در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورتت عدم ابطال تمبر(به صورت غیر عمدی) توسط نمایندگیها بر اساس نوع مدرک و تعرفه کنسولی مورد عمل در اداره سجلات و احوال شخصیه دریافت خواهد شد.
31- ترجمه وکالتنامه (هر نسخه) 1000 ریال
جدول شماره سه نرخ تعرفه خدمات در مورد تابعیت اشخاص
1- اظهار نامه بقا÷ بر تابعیت پدر 6000 ریال
2- سند بقا÷ بر تابعیت پدر 36000 ریال
3- اظهاریه تحصیل تابعیت 18000 ریال
4- سند تابعیت 120000 ریال
5- اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر 3600 ریال
6- موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر36000 ریال
7- در خواست نامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) 1750 ریال
8- موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) 6000 ریال
9-درخواست نامه بازگشت به تابعیت اصلی ایران (بانوان)1750 ریال
10- موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایران (بانوان) 6000 ریال
11- درخواست نامه اختیار تابعیت زوج 6000 ریال
12- موافقتنامه اختیار تابعیت زوج 36000 ریال
13- تقاضانامه خروج از تابعیت 36000 ریال
14- سند خروج از تابعیت 240000 ریال
15- درخواستهای برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 6000 ریال
16- سند برگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران 36000 ریال
17- سند شناسائی تابعیت خارجی 240000 ریال

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15477
تاریخ تصویب :
1376/12/20
تاریخ ابلاغ :
1377/01/30
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
موضوع :