جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون از هر نخ سیگار تولید داخلی, وارداتی و سیگارهائی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی کشف و جهت توزیع و فروش در اختیار شرکت سهامی دخانیات ایران گذاشته می شود مبلغ پانزده (15) ریال تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد(000/000/000/150) ریال در سال 1377 و برای سالهای بعد به میزانی که در بودجه سالانه منظور می گردد, اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله که به درآمد عمومی کشور واریز می شود بر اساس آئین نامه أی که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران می رسد به شرح زیر به مصرف خواهد رسید:
1- هفت و نیم درصد(5/7%) برای فعالیتهای جاری سازمان تربیت بدنی, (جاری).
2- دو ونیم درصد(5/2%) برای فعالیتهای ورزشی بانوان,(جاری).
3- دو درصد (2%) برای فعالیت ورزشی دانش آموزان,(جاری)
4- چهل و سه درصد(43%) برای توسعه فضاهای ورزشی کشور,(عمرانی).
5- دوازده درصد(12%) برای توسعه فضاهای ورزشی بانوان, (عمرانی).
6- بیست و سه درصد(23%) برای توسعه فضاهای ورزشی مدارس کشور, (عمرانی).
7- ده درصد(10%) برای تجهیز و توسعه فضاهاای ورزشی جانبازان و معلولین, (جاری و عمرانی).
تبصره 1- به دولت اجازه داده می شود از سال 1378 به بعد با توجه به شرایط, میزان عوارض از هر نخ سیگار را حداکثر به میزان بیست درصد(20%) سالانه تغییر دهد.
تبصره 2- دولت موظف است حداقل بیست درصد(20%) از اعتبارات موضوع ردیفهای فوق را به امر ورزش در روستاها اختصاص دهد.
تبصره 3- عوارض سیگارهای بدون فیلتر داخلی نصف این مقدار (هفت ونیم ریال) از هر نخ خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15480
تاریخ تصویب :
1376/12/26
تاریخ ابلاغ :
1377/02/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :