جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 2030/ل/4/10 18/12/1376
بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ 1/1/1377 لازم الاجرا است:
ماده 1- سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر می باشد.
ماده 2- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی که به شرح زیر می آید, بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید.

جدول: صفحات 1252 و 1253 و 1254 مجموعه قوانین سال 1376
ماده 3- در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی در خصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند مدیران کل و روسای پزشکی قانونی استانها و شهرستانها می توانند آنان را از پرداخت هزینه های مربوط معاف نمایند.
رئیس قوه قضائیه- محمد یزدی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15480
تاریخ تصویب :
1376/12/18
تاریخ ابلاغ :
1377/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :