جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره 20/4837/ت 19443 ه 6/2/1377
وزارت کشور- ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور- سازمان برنامه و بودجه.
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پیشنهاد شماره 7606- 102 مورخ 20/12/1376 سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهور اسلامی ایران و در اجرای تبصره(30) قانون بودجه سال 1377 کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- مبلغ پنجاه و شش میلیارد(56000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 کل کشور برای تامین خسارت آسیب دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت شده اند و تا پایان 1/4/1375 دارای پرونده هستند, همچنین تامین خسارات وارد شده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده سازی محل اسکان و اشتغال مهاجران و تامین تفاوت تسهیلات اعطایی در این خصوص, برای ایجاد زمینه های اشتغال در مناطق جنگزده در اختیار شورای عالی اشغال مناطق جنگزده قرار می گیرد قابل مصرف است. مناطقی که بعد از تاریخ 1/4/1375 در اثر در گیری با اشرار و ضد انقلاب مورد آسیب قرار می گیرند نیز مشمول استفاده از این تسهیلات می باشد. در تمام اعتبارات تسهیلاتی این تبصره جانبازان, خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت هستند.
تبصره- اسامی شهرستانهای مناطق جنگزده و در ال باز سازی به شرح زیر است:
1- شهرستان آبادان
2- شهرستان خرمشهر
3- شهرستان دشت آزادگان
4- روستاهای غرب کرخه از شهرستان شوش
5- روستاهای دارخوین
6- شهرستان مهران
7- شهرستان دهلران
8- شهرستان قصر شیرین
9- شهرستان گیلانغرب
10- شهرستان سرپل ذهاب
11- روستاهای شهرستان جوانرود و بخش ثلاث باباجانی
12- روستاهای شهرستان پاوه و شهر نوسود
13- شهرستان بانه
14- شهرستان مریوان
ماده 2- مراحل مبادله موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات موضوع این آئین نامه به شرح زیر انجام می شود: 1- دستگاهها مجری طرحها و پروژه های بازسازی موضوع این تبصره موظفند پس از ابلاغ قانون بودجه سال جاری و این آئین نامه و تایید شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده نسبت به مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه های مربوط, با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان اقدام کنند. دستگاههای اجرای و سازمان برنامه و بودجه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه ها حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال 1377 انجام شود. 2- به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای طرحها و پروژه ها و هزینه کردن اعتبارات, حسب اولویتهای مناطق جنگزده در حال بازسازی, مفاد موافقتنامه طرحها و پروژه های ملی بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه بودجه, همچنین پیشنهاد تخصیص اعتبار طرحهای فوق الذکر پس از کسب نظر از ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور است.
3- کمیته تخصیص اعتبار مرکز و استانها موظفند, تخصیص اعتباار مربوط به بازسازی مناطق جنگزده را مقدم بر سایر اعتبارت ابلاغ نمایند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بلافاصله با توجه به تخصیص مذکور نسبت به پرداخت اعتبارات مربوط اقدام می کند. 4- سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت موافقتنامه ها نسبت به مبادله و ابلاغ آنها اقدام می نمماید. رونوشت کلیه موافقتنامه ها از سور سازمان برنامه و بودجه برای شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده ارسال می شود مفاد موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذی ربط نباید مغایرات تایید شورای عالی استغال مناطق جنگزده باشد.
5- جابجایی بین طرحهای مشمول این آئین نامه پس از کسب نظر از شوراای عالی اشتغال مناطق جنگزده طبق مفاد تبصره (18) قانون بودجه سال 1377 کل کشور انجام می شود.
ماده 3- ذی حساب مربوط مجاز است در صورت لزوم و بر اساس درخواست دستگاه ذی ربط جهت تهیه و تامین مصالح ساختمانی, تجهیزات و ماشین الات طرحها و پروژه های موضوع این آئین نامه ووجوه مورد نیاز را (که در موافقتنامه مربوط نیز درج شده است) به حساب کارخانه ها یا شرکتهای دولتی طرف قرار داد واریز نماید.
تبصره- مقصود از دستگاه ذیربط دستگاهی است که اعتبار به آن کسر می شود.
ماده 4- ضوابط و دستورالعملهای پردداخت خسارت وارد شده به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (موضوع ماده (1) این آئین نامه) و اقدامات لازم برای بازگشت مهاجران از قبیل پرداخت وام, تامین و تحویل زمین, نحخوه توزیع هزینه آماده سازی محل اسکان و اشتغال مهاجران, در مناطق مختلف جنگزده کشور, تامین تفاوت تسهیلات اعطایی به مهاجران, استغال, اسکان و اداره امور مربوط به دفتر بازسازی مناطق بازسازی شدهو سایر مورد توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده کشور تهیه و اابلاغ می شود لازم الاجرا است.
تبصره- سهم قطعی هر استان برای انجام امور مذکور در این آئین نامه توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می شود تا بعد از مبادله موافقتنامه مربوط توسط ددستگاه اجرائی ذی ربط هزینه گردد.
ماده 5- وجوه لازم بر أی پرداخت هزینه های طرحهای و پروژه های موضوع این آئین نامه در حدود اعتبارات تخصیص یافته و با رعایت مقررات این آئین نامه بر اساس درخواست وجه ذی حساب مربوط توسط خزانه به حساب بانکی ذستگاه ذی ربط که از طرق خزانه در تهران در بانک ملی شععبه ددولتی و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران به همین منظور افتتاح شده یا می شود واریز خواهد شد.
تبصره 1- در مورد دستگاههای اجرائی فاقد ذی حساب, وظیفه ذی حسااب در مورد اعتباراات ملی توسط مسوول امور مالی دستگاه و در مورد اعتبارات استانی توسط مسوول امور مالی واحد استانی دستگاه مربوط ( که از طریق آن دستگاه برای انجام عملیات مالی موضوع این آئین نامه به وزارت امور اقتصادی و داراایی معرفی می شودئ) با رعایت مقررات این آئین نامه انجام می شود.
تبصره 2- سهم اعتباری هر یکاز دستگاههای اجرائی فاقد ذیحساب توسط مسوول امور مالی آن دستگاه از نمایندگی خزانه در استان درخواست و به خحساب بانکی موضوع این ماده واریز می شود. وجوه پرداختی از این بابت در پایان سال بر اساس درخواستهای مسوول امور مالی و گواهیهای بانکی مبنی بر واریز وجوه از حساب دریاافتی نمایندگی خزانه کسر و به حساب دربافتی دستگاه فاقد ذی حساب, منظور می شود.
ماده 6- دستگاههای اجرائی ملی و استانی (مجری طرحهای موضوع این آئین نامه) موظفند گزاارش پیشرفت کار و هزینه عملیات انجام شده را (در مورد وجوه دریافتی) به صورت ماهانه تهیه و پس از تایید ذحساب مربوط (در مورد هزینه ها) برای نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
ماده 7- مسوولیت تشخیص, تعهد, تسجیل و صدور حواله بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط یا مقام مجاز از سور او و مسوولیت تامین اعتبار و اعمال نظارت و پرداخت (طبق قونین و مقررات مربوط) حسب مورد بر عهده ذی حساب یا مسوول امور مالی دستگاه است.
ماده 8- در مواردی که به منظور ایجاد تسهیلاات لازم در پرداخت هزینه های مربوط به بازسازی و نوساازی مناطق جنگزده واگذاری تنخواه گردان ضرورت دارد, ذی حساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه می تواند مبلغی حداکثر تا ده درصد(10%) اعتبار مربوط را به تشخیص بالاترین مقام مدستگاه اجرائی یا مقام مجاز از سوی او به عنوان تنخواه گردان به حساب واحد تدارکاتی دستکگاه اجرائی ذی ربط واریز کند, پرداختهای بعدی در قبال ارایه سند هزینه مجاز است. به هر حغال ذی حساابهای مرکز یا استانها تحت هر عنوان حق پرداخت هیچ گونه وجهی را که در موافقتنامه قید نشده است یا افزودن بر ارقام مندرج در موافقتنامه باشد ندارند و در صورت پرداخت, ذی حساب مسوول است.
ماده 9- دستگاههای اجرائی مجازند به تشخیص و دستور بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از سوی او مبلغی متناسب با نوع و میزان قرار داد و حداکثر به میزان بیست و پنج درصد(25%) مبلغ قرار داد را به صورت پیش پرداخت در مقابل ضمانت بانکی در اختیار طرف قرار دداد بگذارند.
ماده 10- خرید هر گونه خودرو از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه تابع مقررات مربوط به قانون بودجه سال 1377 کل کشور است.
ماده 11- دستگاههای مجری طرحها و پروژه های موضوع این آئین نامه مکلفند حساب اعتبار موضوع این آئین نامه را نگهداری و در مواردی که ازوسوی دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان محاسبات کشور و وزاارت امور اقتصادی و دارایی ارایه کنند. دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسنااد مربوط را رسیدگی می کند.
ماده 12- تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته مربوط به عملیات مندرج در این آئین نامه که با رعایت مقررات در چهار چوب اعتبارات بازسازی مصوب بودجه سال مربوط به وجود آمده باشد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط قاابل پرداخت است.
ماده 13- گزارش عملکرد اعتباار موضوع این آئین نامه هر سه ماه یک بار توسط دستگاهها اجرائی ذی ربط استانی و ملی به شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود. دستگاههای اجرائیی ملی نیز گزارش عملکرد طرحهای بازسازی مربوط به خود را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال می کنند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15492
تاریخ تصویب :
1376/12/27
تاریخ ابلاغ :
1377/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :