جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 3616 10/2/1379

سازمان برنامه و بودجه
پیرو ابلاغیه قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شماره 70379 مورخ 26/12/1378 به پیوست اصلاحیه قانون مذکور که با توجه به تغییرات حاصله در مواد قانونی مصوبه نهائی قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و طی نامه شماره 3716 – ق مورخ 6/2/1379 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

شماره 3716 - ق 6/2/1379
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره 3361/ ق مورخ 25/ 12/ 1378 در خصوص ابلاغ قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، با توجه به تغییراتی که در مواد قانونی مصوبه نهائی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بودجه آمده ، اصلاحات زیر جهت اعمال در قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، اعلام می گردد :
1- در جزء یک بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، مواد (162) و (163) قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی وفدهنگی جمهوری اسلامی ایران به مواد (157)و(158) اصلاح می گردد.
2- در بند (هـ ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، بند (هـ) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند (هـ ) ماده (3) اصلاح می گردد.
3- در بند (ن) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، بند (ج) ماده (205) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند (ج) ماده (197) اصلاح می گردد.
4- در بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (181) اصلاح می گردد.
5- در بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (176) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (171) اصلاح می گردد.
6- در بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور بند (ز) ماده (204) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند (ح) ماده (196) اصلاح می گردد.
7- در بند (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور بند (د) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرانگی جمهوری اسلامی ایران به بند (د) ماده (3) اصلاح می گردد.
8- در بند (ک ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (201) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (193) اصلاح می گردد .
9- در بند (ج)تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (78) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده ( 77 ) اصلاح میگردد .
10- در بند (ج)تبصره (25) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (62) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (61 ) اصلاح میگردد .
11- در بند (ب)تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (55) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (54 ) اصلاح میگردد .
12- در سطر دوم بند (ج ) تبصره (28) ، شماره ردیف 425800 صحیح می باشد .
13- در بند (ب)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،و بند (و) ماده (118) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند (و) ماده (113) اصلاح میگردد .
14- در جزءیک بند (د)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (120) اصلاح میگردد .
15- در جزء(2) بند (د)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (120) اصلاح میگردد .
16- در بند (ح )تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،جزء (3) بند (ج) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به جزء (3) بند (ج) ماده (85) اصلاح میگردد .
17- در جزءیک بند (ل)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (85) اصلاح میگردد .
18- در جزء(2-1) بند (ل)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،جزء (3) بند (ج)ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به جزء(3) بند(ج) ماده (85) اصلاح میگردد .
19- در جزء(3) بند (ل)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،بند (الف)ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند (الف) ماده (120) اصلاح میگردد .
20- در بند (ث)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،بند (ز)ماده (204) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند(ح) ماده (196) اصلاح میگردد .
21- در بند (خ)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (11)اصلاح میگردد .
22- در بند (ج)تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،ماده (194) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (187) اصلاح میگردد .
23- در بند (ی)تبصره (35)قانون بودجه سال 1379 کل کشور ،بند (ج)ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند(ج) ماده (95) اصلاح میگردد .
24- در بند (الف)تبصره (42) ، شماره ردیف از 410104 به 410114 اصلاح میگردد .
25- در پارگراف دوم بند (هـ) تبصره (42) ، شماره ردیف 503415 صحیح می باشد .
26- در بند (الف ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، تبصره ذیل ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (76) اصلاح می گردد .
27- در بند (الف ) تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، تبصره ذیل ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بند (د) ماده (141) اصلاح میگردد .
28- در جزء یک بند (ج) تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، ماده (146) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ماده (141)اصلاح میگردد .
29- در پارگراف دوم بند (ی) تبصره (49) ، شماره ردیف 503520 صحیح می باشد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16074
تاریخ تصویب :
1379/02/10
تاریخ ابلاغ :
1379/02/15
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :