جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

شماره 31649/ت21627هـ 11/2/1379

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 7194/42/4/1 مورخ 27/4/1378 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362- تصویب نمود :
1- مرزهای فی مابین شهرستان های گرگان ، گنبد کاووس و ترکمن مطاب نقشه
250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد اصلاح میشود .
2- بخش بهاران به مرکزیت روستای سرخنکلاته از ترکیب دهستانهای استرآباد شمالی و قرق مطابق نقشه 250000/1 پیوست که مهمور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد در تابعیت شهرستان گرگان در استان گلستان ایجاد و تأسیس می شود .
1- نام دهستان مزرعه از توابع بخش آق قلا در شهرستان گرگان به دهستان مزرعه شمالی تغییر می یابد .
2- دهستان مزرعه جنوبی به مرکزیت روستای چین سیولی مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکان های زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که مهمور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد در تابعیت بخش آق قلا در شهرستان گرگان ایجاد و تأسیس می شود .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16078
تاریخ تصویب :
1379/01/31
تاریخ ابلاغ :
1379/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :