جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 219 23/1/1379
مدیر کل محترم روابط عمومی قوة قضائیه
تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 19 و تبصره آن و ماده 24 آئین نامه اصلاح ماده 3 و حذف بند 3 ماده 20 همین آئین نامه قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/4/1376 که در تاریخ 13/2/1378 به تصویب ریاست محترم پیشین قوه قضائیه رسیده است ، از آنجا که ظاهراً اصلاحیه مذکور در روزنامه رسمی چاپ نشده است خواهشمند است دستور فرمائید در روزنامه رسمی درج گردد .
مدیر کل اداره فنی قوه قضائیه – عباس قدیمی

شماره 133/مق 24/2/1379
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
مقتضی است نسبت به درج آئین نامه اصلاحی پیوست در روزنامه رسمی کشور اقدام گردد .
معاون قضائی رئیس قوه قضائیه – محمد حسن مرعشی
اصلاحیه آئین نامه اجرائی
آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به ان مصوب 26/4/1376 در موارد زیر اصلاح میگردد :
ماده 19- شورای عالی ترجمه علاوه بر معاون قضائی که رئیس شورا می باشد و رئیس اداره فنی که در شورا عضویت ثابت دارد دارای 7 عضو دیگر است که دو نفر از مترجمان رسمی زبان فرانسه ، یک نفر مترجم رسمی زبان فرانسه ، یک نفر مترجم رسمی زبان عربی و دو نفر از اساتید دانشگاهها در رشته موردنیاز و مسلط لااقل به یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه به حکم ریاست قوه قضائیه یا تفویض اختیار از ناحیه ایشان منصوب شوند .
تبصره – مترجمان رسمی عضو شورا و اساتید دانشگاه به پیشنهاد رئیس اداره فنی و در مورد اساتید دانشگاه در صورت نیاز با مشورت وزارت علوم و آموزش عالی منصوب می شوند .
بند 3 ماده 20 حذف گردید .
ماده 24- شورای عالی ترجمه بر اساس نیاز مقتضیات اولویت های لازم را که فعلاً به ترتیب زبانهای انگلیسی و فرانسه است تعیین خواهد کرد . رشته علمی مشمول اولویت فعلاً رشته حقوق و شاخه های مختلف ان میباشد .
رئیس قوه قضائیه
13/2/78

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16095
تاریخ تصویب :
1378/02/13
تاریخ ابلاغ :
1379/03/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :