جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

شماره 3879 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 18682 / 19047 مورخ 15 / 4 / 1378 دولت راجع به تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 28 / 2 / 1379 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 2 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 9087 23 / 3 / 1379
وزارت نفت
قانون استفساریه راجع به تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3879 ـ ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراع ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

موضوع استفسار:
آیا تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 / 9 / 1373 قابل اعمال در مورد شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز می باشد یا خیر؟
نظر مجلس:
ماده واحده ـ تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال در مورد شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 3 / 1379 با تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16110
تاریخ تصویب :
1379/02/28
تاریخ ابلاغ :
1379/03/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :