جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

شماره 13781/ت23055ه 11/4/1379
سازمان برنامه و بودجه-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ5/4/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(الف)تبصره(11)قانون بودجه سال 1379 کل کشور،آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1-تعاریف
الف-وجوه اداره شده:اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار انها قرار می گیرد تا براساس ضوابت این آئین نامه و با نظارت دولت برای سرمایه گذاری در جهت اهداف برنامه سوم توسعه بصورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار دهند.سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع بانک عامل قابل افزایش می باشد.
ب-واگذارنده اعتبار:دستگاه اجرایی(ملی یا استانی)است که با عقد قرار داد با بانک عامل اعتبارات لازم را در اختیار بانک قرار می دهد.
ج-بانک عامل:بانک،صندوق تعاون یا موسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس و طرف قرار داد واگذارنده اعتبار می باشند.
ماده2-واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده3-واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل که شامل بررسی و ارزیابی طرحها،براورد میزان سرمایه گذاری لازم،زمان اجرای طرح،ارزیابی وثایق و تضمین ها،تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی باز پرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطایی،نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات می باشد،حداکثر یک درصد(1%)از وجوه اداره شده را طبق قرار داد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده4-واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرحهای حایز شرایط اولویت بخش مربوط و معرفی آنها به بانک عامل اقدام می نماید.واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگی دفتر مناطق محروم کشور حداقل بیست درصد(20%)از مجموع تسهیلات قابل اعطا موضوع این آئین نامه را به طرحهای پیش نهادی برای مناطق توسعه نیافته اختصاص دهد.
تبصره-نحوه و میزان حمایت های دولت حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد(25%)جمع وجوه اداره شده به عنوان کمک بلاعوض یا تفاوت سود کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با تواق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.
ماده5-بانک عامل موظف است حداکثر ظرف شصت روز نسبت به اعلام نظر در مورد طرحهای معرفی شده توسط واگذارنده اعتبار،از نظر توجیح فنی،مالی و اقتصادی بررسی نماید و اقدام لازم در مورد طرحهای موجه را به عمل آورد.پس از گذشت زمان مذکور و در صورت عدم اعلام نظر توسط بانک عامل مانده وجوه اداره شده نزد بانک عامل به میزان تسهیلات مربوط به طرحهای مذکور جزء سپرده اعتباری محصوب شده و سود سپرده کوتاه مدت نسبت به طرحهای معوق به ان تعلق خواهد گرفت.در این حالت بانک عامل سود مذکور را باید به سقف اعتبار واگذارنده اظافه نماید و هر سه ماه مبلغ ان را به واگذارنده اعتبار اعلام نماید.
ماده6-سهم آورده مجری در مورد طرحهای مربوط به صنایع روستایی،مدارس غیر انتفاعی،خود اشتقالی،آبخیز داری،جنگل و مرتع،زراعت و باغ داری،بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی،طرحهای امور دام پزشکی،تکثیر و پرورش ماهی و میگو به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجری طرح و حداقل هفت درصد(7%)و درمورد طرحهای پژوهشی و فرهنگی،خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و طرحهای تعاونی بانوان حداقل ده درصد(10%)مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می شود و طرحهای مربوط به اب و خاک،آبیاری و زهکشی و حوادث غیر مترقبه و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف می باشند و برای بقیه طرحها سی و پنج درصد(35%)خواهد بود.
ماده7-تعاونی هائی که هفتاد درصد(70%)از اعضای آنان را ایثار گران شامل رزمندگان ازادگان جانبازان و خانواده معظم شهدا،فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،زنان،مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)و سازمان بهزیستی،اشایر و تعاونی بانوان و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور ویا ترکیبی از آنان تشکیل می دهد با تایید وزارت تعاون از پرداخت تمام سهم آورده معاف می باشند.
ماده8-در اجرای مفاد ماده(67)قانون برنامه سوم توسعه،به وزارت خانه هاای صنایع،معادن و فلزات،نیرو و نفت اجازه داده می شود،حسب مورد به منظور ارتقاء سطح طراحی،مهندسی،ساخت تجهیزات،نمونه سازی ماشین آلات،مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تایید در بخش ذی ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک عامل نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و ما به التفاوت نرخ سود و تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.اعتبارات لازم برای این امر از محل اعتبارات دستتگاههای مذکور در قسمت چهارم پیوستهای قانون بودجه به پیش نهاد وزارت خانه های ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می شود در صورت لزوم بخشی از نیاز های اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود می تواند بعنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.بررسی توجیح فنی و اقتصادی طرحهای موضوع این ماده و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری آنها برای دریافت این کمک حسب مورد توسط وزارت خانه ذی ربط و سازمان ودیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.این گونه طرحها نیازی به بررسی مجدد اقتصادی توسط بانکها ندارد.مطالبات معوق لاوصول طرحهای مذکور از محل وجوه موضوع این ماده تامین خواهد شد.
تبصره-پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده(10)از نظر طول مدت قرار داد و دوره باز پرداخت مستثناء خواهند بود.
ماده9-بانک عامل موظف است گزارش پبشرفت فیزیکی و ریالی طرحهای تصویب شده را هر چهار ماه یکبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه نماید.
ماده10-تنظیم روابط بانک با متقاضیبر اساس مقررات و آئین نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل می باشد.طول مدت قرار داد شامل دوره اجراء حداکثر سه سال و دوره باز پرداخت برای هر بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخشها حداکثر پنج سال است.
ماده11-دستگاه اجرائی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی موضوع این آئین نامه را به ترتیب مندرج در موافقت نامه مبادله شده و براساس قرار داد فی مابین واگذارنده و بانک عامل در اختیار آن بانک قرار دهد.ذی حساب موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده12-بانک وظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات را که از محل بودجه عمومی تامین شده است،مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار دهد.
ماده13-سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آئین نامه به طرحهائی که به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود می باشند.از حد اقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای بخشها و فعالیت ها تجاوز نمی کند.میزان یارانه سود مذکور از محل وجوه اداره شده تضمین و تامین و پرداخت می گردد.
ماده14-بانک عامل و واگذارنده اعتبار موظف هستند حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این نامه را به صورتی نگاه داری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطائی به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
ماده15-سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور سهم هریک از دستگاههای اجرائی از محل اعتباراتی که مشخصا در قانون بودجه تعیین نشده را تعییین و پس از اطلاع دولت ابلاغ خواهد نمود.
ماده16-واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را با توجه به اهدف تعیین شده در موافقت نامه ذی ربط هر چهار ماه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16126
تاریخ تصویب :
1379/04/05
تاریخ ابلاغ :
1379/04/19
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :