جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 12616/ت 22861 هـ 11/4/1379

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/4/1379 بنا به پیشنهاد رییس جمهور وبه استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی (موضوع ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- ) به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور تعیین واختیارات هیاْت وزیران در تصویب پیشنهادهای شورای یاد شده به نمایندگان مزبور تفیض می شود .
تصمیمات نمایندگان یاد شده با اکثریت آرا معتبر ودر حکم تصمیمات رییس جمهور وهیاْت وزیران بوده ولازم الاتباع می باشد وبا رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیاْت دولت قابل صدور خواهد بود .
معاون رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16126
تاریخ تصویب :
1379/04/08
تاریخ ابلاغ :
1379/04/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :