جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

شماره 17167/ ت 23151 ه- 1/5/1379
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو- وزارت نفت
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, وزارت نیرو و وزارت نفت (موضوع نامه شماره 974/42- 369/105 مورخ 15/4/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و به استناد بند (ه) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور, آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- وزارت نفت از محل صرفه جوئی بودجه جاری و سرمایه ای شرکتهای ذیربط خود, برای برقی کردن چاههای آب کشاورزی و بابت یارانه وامهای قرض الحسنه موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی- مصوب 1378- و از طریق بانک کشاورزی وجوه لازم را پرداخت می کند. مقدار کمک به ازاء هر حلقه چاه برابر با مبلغ مندرج در ماده (8) آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره
(27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور است.
تبصره- اولوت برقی کردن چاههای کشاورزی هر استان در موافقت نامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شود.
ماده 2- تامین برق برای چاه کشاورزی, محدود به (20) ساعت در شبانه روز و در ساعت های غیر اوج مصرف برق است. وزارت نیرو مکلف است نسبت به تغییر قرارداد مشترکین برق چاههای کشاورزی سال 1378 و ما قبل به (20) ساعت و پرداخت مبلغی معادل یک پنجم هزینه برقراری انشعاب بر رساس تعرفه های سال جاری به مشترک از محل اعتبار طرح شماره 30303224 اقدام نماید.
همچنین وزارت نیرو و بانک کشاورزی مکلف هستند به منظور حفظ میزان برداشت آب بین شرایط فعلی و شرایط (20) ساعت استفاده از برق نسبت به اصلاح پروانه بهره برداری از چاه و اختصاص منابع وامی اقدام کنند.
ماده 3- وزارت نیرو از محل صرفه جوئی بودجه جاری و سرمایه ای شرکتهای ذی ربط خود, برای ایجاد شبکه برق روستائی در (250) روستای بدون برق و توسعه برق روستائی اقدام می کند.
ماده 4- الویت مناطق روستائی برای ایجاد شبکه برق و توسعه آن توسط وزارت نیرو, با توجه خاص به مناطق محروم و مناطق حاشیه جنگل ها و با ملاحظه فاصله آنها از شبکه, تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16145
تاریخ تصویب :
1379/04/15
تاریخ ابلاغ :
1379/05/10
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :