جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

شماره 17178 /ت 21855 ه _1/5/1379
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1608/42/121/162 مورخ 15/6/1378 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری, به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته, همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1377- آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری, به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته, همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ب- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
پ- ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ت- کارمندان ایثارگر: کلیه کارکنان ایثارگر غیر نظامی تابع مقررات وزارت و سازمانهای وابسته, قانون مقررات استخدامی سپاه و قانون ارتش, شامل (جانبازان, رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی و یا نه ماه خدمت متناوب در جبهه, اسرا, آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ
31/6/1359 لغایت 29/5/1367.
ماده 2- شمول مزایای مقرر در این آئین نامه به کارمندان ایثارگر, حسب مورد با تاّیید ایثارگری آنان از سوی سپاه, ارتش, وزارت, بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی, وزارت جهادسازندگی, ستاد رسیدگی به امور آزادگان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی است.
ماده 3- کارمندان ایثارگر, حسب مورد از مزایای زیر برخوردار می شوند:
الف- احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی (فقط برای آزادگان و جانبازان).
ب- برخورداری از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برای آزادگان, اسرا و مفقودان تا حداکثر (3) سال سابقه اسارت یا مفقودیت, جانبازان تا حداکثر چهل در صد (40% ) ازکارافتادگی, رزمندگان با حداقل (6) ماه سابقه خدمت متوالی یا (9) ماه خدمت متناوب در جبهه در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 29/5/1367.
پ- برخورداری از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برای آزادگان, اسرا و مفقودان با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت, جانبازان با بیش از چهل در صد (40% ) از کارافتادگی, رزمندگان با بیش از (3) سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب در جبهه در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 29/5/1367.
ت- برخورداری ازسایر امتیازاتی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیاّت وزیران یا بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مقررات دیگر به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری اعطاء شده و یا می شود.
تبصره- در مورد آزادگان و جانبازانی که مشمول بند ((الف)) این ماده و واجد شرایط مندرج در یکی از بندهای ((ب)) و ((پ)) باشند, افزایشهای مقرر در بندهای یادشده پس از اعمال بند ((الف)) صورت می گیرد.
ماده 4- د رکلیه مواردی که اعطای امتیازها نیاز به تطبیق با مقررات استخدامی وزارت و سازمانهای وابسته, سپاه و ارتش داشته باشد, مراتب توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت و سازمانهای نیروهای مسلح و سپاه تهیه و ابلاغ میشود.
ماده 5- در صورتی که مشمولان این آئین نامه به موجب مقررات دیگری از امتیازهای مشابه استفاده کرده باشند, نمی توانند از مزایای این آئین نامه بهره مند شوند, مگر اینکه این آئین نامه موجب افزایش امتیازهای آنان شود که در این صورت از امتیازهای اخیر استفاده می کنند.
تبصره- اعطای امتیازها به صورت مضاعف به مشمولان موضوع این آئین نامه ممنوع است.
ماده 6- این آئین نامه از تاریخ 1/1/1379 لازم الاجراست.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16145
تاریخ تصویب :
1379/04/15
تاریخ ابلاغ :
1379/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :