جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 17599/ ت 22952 ه _ 3/5/1379
وزیر نفت _ دفتر هیاّت دولت
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1379 به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عضویت وزیر نفت در کمیسیون اقتصاد هیاّت دولت, موضوع بند (1) ماده (6) آئین نامه داخلی هیاّت دولت- موضوع تصویبنامه شماره 111438/ ت 882 مورخ 3/10/1368 لغو می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16146
تاریخ تصویب :
1379/04/29
تاریخ ابلاغ :
1379/05/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :