جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 17766/ ت 23081 ه-4/5/1379

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1379 بنا به پیشنهاد شماره 17491/1 مورخ 25/3/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر موافق وزارت کشور به شماره 37/3/1/2225 مورخ 12/4/1379 و اعلام موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد (4) و (136) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- تصویب نمود:
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور منتزع و با کلیه وظایف, اختیارات, امکانات و تعهدات قانونی خود به شهرداری تهران واگذار می شود.
تعهدات شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به صورتی که در نامه های شماره 1448/161 مورخ
7/3/1379 و 1558/161 مورخ 11/3/1379 رییس شورای اسلامی شهر تهران مورد پذیرش قرار گرفته و در تصویبنامه شماره 10036/ ت 22986 ه- مورخ 24/3/1378 هیاّت وزیران درج گردیده است به شهرداری تهران محول می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16146
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
1379/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :