جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

شماره 10350/22606 4/5/1378

وزارت بازرگانی _ وزارت جهاد سازندگی _ وزارت صنایع_ وزارت کشاورزی _
وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به این که در ردیف (14) طرح تصمیم نامه شماره 67762/ت22606 ه شده بر این اساس تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبید هیاَت دولت _ حسین رحیم زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16148
تاریخ تصویب :
1379/05/04
تاریخ ابلاغ :
1379/05/13
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :