جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 18428/ت 23220 هـ 8/5/1379

وزارت امور اقتصادی و دارائی _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور_ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیاَت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1379 بنا به پیشنهاد شماره 509/س _ 985/105 مورخ 2/5/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزن کشور، تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 314/ت 22756 مورخ 30/1/1379 به شرح زیر اصلاح می شود:
1-در ارکیب اعضا کمیته نمایندگان ویژه رییس جمهور، آبای محمدرضا عارف معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به جای آقایان محمد علی نجفی و محمد باقریان تعیین می شود.
2- پرداخت بدهی های دولت به آستان قدس رضوی تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000/500 ) ریال مشمول مفاد این تصویبنامه یاد شده بعد از عبارت سازمان بازنشستگی و سازمان تاَمین اجتماعی ، آمتان قدس رضوی اضافه می شود.
3- قائم مقام تولنت آستان قدس رضوی می تواند به صورت ناظر در جلسات کمیته شرکت نماید.
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16150
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
1379/05/16
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :