جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

18435/ ت 23229 ه 8/5/1379

وزارت کشور
هیاَ ت وزیران در حلسه مورخ 29/4/1379 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات _ مصوب 1372_ تصویب نمود:
وزارت کشور مجاز است با رعایت مقررات مربوط به بازارچه های مشترک مرزی در منطقه خسروی ، بازارچه مرزی ایجاد نماید.
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16150
تاریخ تصویب :
1379/04/29
تاریخ ابلاغ :
1379/05/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :