جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

شماره 15300 / ت 23152 ه 20/4/1379
وزارت کار و امور اجتماعی _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیاَت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1379 بنا به پیشنهار وزارت کار و امور اجتماعی و تاَیید شورای عالی اشتغال ( موضوع نامه شماره 975/42 _ 371/105 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و به استناد بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1_ طرحهای خود اشتغالی زودبازده در زمینه فالیتهای تولیدی و خدماتی که توسط متقاضیان بیکار مناطق شهری ، روستائی و عشایری پیشنهاد می گردند از محل اعتبار ردیف های موضوع این آئین نامه ، از تسهیلات برخوردار می گردد.
ماده 2_ اعطای وام به متقاضیان طبق آئین نامه اعطای تسهیلات صندوق و بر اساس دستورالعمل موردنظر کمینه هماهنگی اشتغال استان ، توسط صندوق حمایت از فرصتهای شغلی صورت خواهد پذیرفت. حداکثر وام قابل پرداخت برای هر فرصت شغلی مبلغ پانزده میلیون (000/000/15) ریال است.
تبصره _ کمیته هماهنگی اشتغال استان موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1379 دستورالعمل ، ضوابط و اولویتهای مربوط را تعیین و به اداره کل کار و امور اجتماعی و صندوق استان اعلام نماید.
ماده 3_ اعتبار منظور شده در ردیف های 112503 و 112511 ققسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر قابل مصرف می باشد:
الف _ سیصد و هشتادو سه هزار و دویست (200/383 ) میلیون ریال بر اساس جدول موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تین استانها توزیع و پرداخت می گردد.
ب _ سی هزار (000/30) میلیون ریال به منظور اعطای وام در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می گیرد تا طبق مقررات این آئین نامه نسبت به پرداخت آن به متقاضیان اقدام گردد.
ج _ وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سنوات قبل که از محل بودجه عمومی تاَمین شده است بر اساس مفاد این آئین نامه صرف اعطای تسهیلات به متقاضیان می گردد.
تبصره _ به صندوق اجازه داده می شود که هزینه های اداری خود را از محل کارمزد تسهیلات پرداختی تاَمین نماید. در تعیین نرخ کارمزد مذکور برای نقاط مختلف ، در آئین نامه پرداخت تسهیلات صندوق که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد ، رعایت سقف سه در صد (3%) الزامی است.
ماده 4_ اولویت در اعطای تسهیلات خوداشتغالی موضوع این آئین نامه با زنان سرپرست خانوار و یا بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و خدمت اشتغال که دارای مدرک دانشگاهی و یا فارغ التحصیل رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش بوده و یا در مراکز خوداشتغالی وابسته به صندوق حمایت از فرصتهای شغلی آموزش دیده باشند ، می باشند.
ماده 5_ در صورت عدم امکان جذب مبالغ تخصیص یافته به هر استان تا پایان بهمن ماه سال جاری به پیشنهاد صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و تاَیید وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به جابجائی اعتبارات بین استانها اقدام خواهد شد.
ماده 6_ به منظور جلوگیری از استفاده مضاعف و مکرر متقاضیان از تسهیلات مختلف پیش بینی شده در تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، سازمانها و نهادهائی که در ایجاد اشتغال برای آنها اعتباری منظور شده است موظفند فهرست اسامی استفاده کنندگان از این تسهیلات را در پایان هر ماه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان و دبیرخانه هماهنگی اشتغال استان ارسال نمانید.
معاون اول رییس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16154
تاریخ تصویب :
1379/04/15
تاریخ ابلاغ :
1379/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :