جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 19920/ ت 23286 ه 17/5/1379

وزارت بازرگانی - _ وزارت صنایع - _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی ، بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545/ت 18583 ه مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 4/5/1379 ستاد یاد شده ، به عنوان تصمیم هیاَت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
1_ قیمت فروش کاغذ چاپ تولید داخل در سال 1379 به ازای هر کیلوگرم دوهزار و پانصد (2500) ریال و کاغذ وارداتی به ازای هر کیلوگرم دوهزار و هفتصد (2700) ریال خواهد بود.
2_ مابه التفاوت قیمت فروش دوهزار و پانصد (2500) ریال با قیمت تمام شده سه هزار و ششد و هفتاد و چهار (3674) ریال کاغذ چاپ تولیدی گروه صنایع کاغذ پارس و مابه التفاوت قیمت فروش دوهزار و پانصد (2500) ریال با قیمت تمام شده سه هزارو پانصد وچهل و شش (3546) ریال کاغذ تحریر تولیدی شرکت چوب و کاغذ مازندران از محل ارز شناور تخصیصی ، بعد از تصویب شورای اقتصاد به صورت یارانه به شرکتهای مذکور پرداخت می شود.
3_ قیمت فروش هر کیلوگرم کاغذ مطبوعات تولیدی شرکت چوب و کاغذ مازندران ، دوهزار ونهصد و پنجاه و هفت (2957) ریال و کاغذ مطبوعات وارداتی هزار و پانصد (1500) ریال تعیین می شود.
4_ مابه التفاوت قیمت فروش هر کیلوگرم کاغذ مطبوعات تولید داخلی توهزار و نهصد و پنجاه و هفت (2957) ریال با قیمت فروش کاغذ مطبوعات وارداتی هزار و پانصد (1500) ریال در حدی که برای آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه پرداخت نمی شود بعد از تصویب شورای اقتصاد به صورت یارانه به شرکت چوب و کاغذ مازندران پرداخت خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16160
تاریخ تصویب :
1379/05/04
تاریخ ابلاغ :
1379/05/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :