جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 19900/ ت 22742 ه_ 17/5/1379
وزارت کشاورزی
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 12/5/1379 بنا به پیشنهاد شماره 117 _26/ 186/ 730/ 27877 مورخ 16/1/1379 وزارت کشاورزی و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات _ مصوب 1346 _ تصویب نمود:
فهرست آفات و بیماریهای عمومی , قرنطینه داخلی و همگانی در سال 1379 به شرح زیر تعیین می شود :
الف_ آفات عمومی :
ملخ ها
Schistocerca gregaria 1_ملخ صحرایی
Dociostaurus Marcocanus2_ ملخ مراکشی
Calliptamus italicus3_ ملخ ایتالیائی
Doricorys albidula4_ ملخ های بومی
Polysarcus elbu rsianus ,etc
موش های صحرایی:
Microtus Socialis , M. arvalis1_ موش مغان
Meriones Spp2_ مریون ها
Tatera indica 3_موش تاترا
Rattus norvegicus4_موش نروژی (در مزارع)
Citellus Fulvus5_ موش کلاهو
Nesakia indica6_ موش ورامینی
آفات و بیماریهای قرنطینه ای داخلی :
Pectinophora goosypiella1_ کرم سرخ پنبه
Pectinophora Malvella2_ کرم سرخ ثانویه پنبه
Earias insulana3_ کرم خاردار پنبه
Leptinotarsa decemlineata4_ سوسک کلرادو سیب زمینی
Rhizomania5_بیماری ریشه ریشی چغندر قند
Tilletia indica6_ سیاهک ناقص (هندی) گندم
Ustilaginoidea Virens7_ سیاهک دروغی برنج
Erwinia amylovora8_ بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
Xanthomonas axonopodis9_ بیماری شانکر باکتریائی مرکبات
Phytoplasma aurantifolia10_ بیماری جاروی جادوگر مرکبات
Tristeza (CTV)11_ بیماری تریستزای مرکبات
Tylenchulus semipentrans12_ نماتد مرکبات
Rhynchophoru ferrugineus13_ آفت سوسک سرخرطومی حنائی خرما
Saissta oleae14_ شپشک سیاه زیتون
Pseudaulacaspis Pentagona15_ شپشک سپردار توت
Calchaenesthes oblongomaculatus16_ سوسک شاخک بلند پسته
Meoidogyne Spp17_ نماتد مولد غده در ریشه زیتون
18_ جاروئی شدن یونجه
آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی جنگلها و مراتع نیز به شرح زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:
Lymantria dispar1_ پروانه ابریشم باف ناجور
موجود در جنگلهای شمال کشور و استانهای کهگیلویه و بویراحمد و تهران
Tortrix viridana2_ پروانه جوانه خوار بلوط
موجود در استانهای فارس_ کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری
Rhyacionia bouliana3_ پروانه جوانه خوار کاج
موجود در استانهای گیلان _ مازندران و گلستان
Ceratocyctis Ulmi4_ بیماری مرگ نارون
موجود در شمال کشور _ تبریز و تهران
Laucaspis pusila5_ شپشک سفید کاج
موجود در شمال کشور و استان تهران
Nuculaspis abietis6_ شپشک سپردار نوئل
در منطقه کلاردشت چالوس روی نوئل سبز و آبی , نراد و کاج سیلوستر مشاهده شده است.
Monochamus sp7_ سوسک ناقل نماتد رزین خوار کاج
موجود در شمال کشور
Oligonychus ununguis8_ کنه تار عنکبوتی نوئل
در منطقه کلاردشت و احیاناً سایر مناطقی که منتقل شده است
Loranthaceae از خانواده Razomauskia oxycedri (D.C) Shults9_ گیاه نیمه انگل روی درختان ارس در منطقه سرلشت در شمال شهرستان سمنان در ارتفاع 1800 تا 2400 متر و همچنین در باغ شاه نعمت اله ولی در شهرستان ماهان روی درختان سرو و کاج دیده شده است.
آفات و بیماریهای همگانی :
Eurygaster _ intericcps 1_ سن های مضر غلات
Aelia Spp 2_ سن گندم
Batrachedra amydraula 3_ سن آئلیا
Batrachedra amydrula 4_ کرم میوه خوار خرما
Oliginychus afrasiaticus 5_ کنه خرما
Ommatisus binotatus 6_ زنجره خرما
Parlatoria blanchardi 7_ شپشک سفید خرما
Oryctes elegans8_ سوسک شاخدار خرما
9_ آلورود مرکبات در منطقه جم و ریز بوشهر
Diaphorina citri 10_ پسیل مرکبات در استان سیستان و بلوچستان
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16160
تاریخ تصویب :
1379/05/12
تاریخ ابلاغ :
1379/05/27
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :