جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 20676 /ت 23280 ه_ 22/5/1379
وزارت نیرو _ وزارت امور اقتصادی و دارائی _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیاّت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند (ب) تبصره (48) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ,آئین نامه اجرائی انتشار سیصد میلیارد ریال اوراق مشارکت را به شرح زیر ,تصویب نمود:

ماده 1_ وزارت نیرو و شرکت های تابعه می توانند برای تکمیل عملیات اجرائی طرح های تاّمین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح های آبرسانی تا مرحله بهره برداری , از محل در آمد ناشی از فروش اوراق مشارکت موضوع تبصره یاد شده و تلفیق آن با منابع در آمد عمومی استفاده نماید . عناوین طرح ها و مبالغ اختصاصی به هر کدام توسط وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تصویب این آئین نامه ,تعیین می شود .
ماده 2_ به بانک مرکزی اجازه داده می شود ضمن انتخاب بانک عامل (کار گزار) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000 ) ریال , حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه , از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام کند و وجوه حاصل از فروش اوراق یاد شده را به حساب جاری ویژه ای که برای این منظور به نام خزانه نزد بانک عامل (کارگزار) افتتاح خواهد شد , واریز نماید .
ماده 3_ وجوه واریز شده به حساب خزانه , طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرائی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می گردد.
ماده 4_ با توجه به ماهیت و زمان باز گشت سرمایه در این قبیل طرح ها , سود علی الحساب این اوراق نوزده در صد (19 0/0) تعیین می شود که هر سه ماه یکبار به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد. اوراق مشارکت با امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی انتشار می یابد و ارزش و تعداد قطعات آنها توسط بانک مرکزی تعیین می شود .
تبصره _ دارندگان اوراق مشارکت بعد از اتمام دوره مشارکت و بهره برداری از طرح, برای تخصیص آب کشاورزی در طرح در اولویت خواهند بود .
ماده 5_ وزارت نیرو تمهیدات لازم را برای تاّمین هزینه های مربوط به تبلیغ , کارگزاری, حسابرسی و انتشار اوراق مشارکت از محل منابع داخلی شرکت های تابعه یا بخشی از منابع مربوط به فروش آنها معمول می دارد و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت می نماید .
ماده 6_ بانک مرکزی موظف است در جهت تضمین اصل و سود متعلق به اوراق مشارکت به عموم از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در مقابل اعتبارات لازم برای پرداخت سود علی الحساب در هر دور و ضمانت های لازم برای باز خرید اوراق مشارکت در سر رسید و سود متعلق به آن را, به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه می نماید .
ماده 7_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با بانک مرکزی , نسبت به تاّمین و پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت در مقاطع سه ماه به دارندگان اوراق از طریق بانک عامل (کارگزار ) اقدام نماید و هم زمان مبالغ پرداختی بابت سود علی الحساب طرح را به دستگاه اجرائی ذی ربط اعلام کند .
ماده 8_ سازمان حسابرسی به عنوان امین موضوع این آئین نامه تعیین می گردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصارف وجوه اوراق در قالب موافقت نامه مبادله شده سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشور, نسبت به تعیین سود قطعی اوراق مشارکت طرح اقدام کند . سود قطعی به کسر سودهای علی الحساب پرداخت شده در طی مدت اوراق مشارکت از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه کل کشور تاّمین و در خاتمه مدت اوراق مشارکت طرح پرداخت خواهد شد.
ماده 9 _ بانک عامل (کارگزار) موظف است در صورت تمایل بعضی از دارندگان اوراق مشارکت به فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسید آن ، نسبت به باز خرید آن اوراق به مبلغ اسمی آن و محاسبه سود علی الحساب متعلقه در تاریخ باز خرید ، اقدام کند و در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم برای اوراق بازخرید شده را در اختیار بانک عامل قرار می دهد.
ماده 10 _ کل مبلغ اوراق مشارکت طرح ها توسط بانک عامل (کارگزار ) در یک نوبت و در ظرف مدت معین به عموم عرضه خواهد شد.
ماده 11 _ اوراق مشارکت موضوع این آئین نامه در سه ماهه سوم سال 1379 عرضه می گردد ، به طوری که سود علی الحساب نوبت اول اوراق مذکور از محل منابع مربوط به فروش اوراق برای هر یک از طرح ها با درج در موافقتنامه تاَمین و پرداخت گردد.
ماده 12 _ وزارت نیرو موظف است با فراهم نمودن تمهیدات لازم مطابق آین نامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت در بورس اوراق مذکور در این آئین نامه را به بورس ارایه نماید . بورس اوراق بهادار تهران موظف به پذیرش و انجام معامله در بورس می باشد.
ماده 13 _ این آیین ناممه از تاریخ تصویب لازم الجرا می باشد.
معاون اول رییس جمهور _ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16163
تاریخ تصویب :
1379/05/16
تاریخ ابلاغ :
1379/05/31
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :