×

آئین نامه اجرائی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه اجرائی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آئین-نامه-اجرائی-ماده-(140)-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایرانشماره 22388/ت 23199هـ 30/5/1379
وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی (موضوع نامه شماره 9897/41/1 مورخ 23/4/1379 ) و به استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در طول برنامه سوم توسعه بریا کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها و مراکز بخش روستای نقشه تفکیکی وضع موجود بافت مسکونی روستا را به ترتیب اولویت به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاکی که روستا در محدوده عمل آن قرار دارد ، ارسال نماید :
الف – نقشه باید حاوی طول ابعاد ، مساحت نوع ملک قطعات و مشخصات متصرفین باشد .
ب – نقشه باید به دو گونه تهیه شود :
1- نقشه کلی بافت مسکونی روستا با مقیاس مناسب حاوی مراتب بالا .
2- نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس مناسب حاوی اطلاعات فوق .
نقشه های مذکور به امضای نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضا شورای اسلامی روستا برسد .
ج – چنانچه روستا دارای طرح جامع یا هادی باشد نقشه میبایست یا تبعیت از آن تهیه گردد .
د – نقشه تهیه شده ، نیازی به تأیید مراجع دولتی ندارد .
ماده 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداقل بیست (20) روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی میرساند . شورای اسلامی روستا مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم و امضا ذیل نقشه میباشد .
تبصره – عدم همکاری و عدم امضای نقشه از سوی شورای اسلامی روستا مانع انجام کار نخواهد بود .
ماده 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقشه تهیه شده را ضمن معرفی نماینده کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال مینماید ، نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را به نمایندگی از سوی روستائیان تا مرحله صدور سند مالکیت موضوع را پی گیری نماید .
ماده 4- اداره ثبت اسناد و املاک محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماینده و نقشه بردار ثبت ارجاع میدهد تا به اتفاق نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی حاوی حدود مساحت قطعات نوع ملک و مشخصات و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد .
تبصره – در صورتیکه نقشه با محل دارای اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قید و بعداً سوابق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصلاح میگردد و اگر نقشه با محل اداری اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعاده میگردد .
ماده 5- در صورتی که طبق نقشه ارایه شده تعدادی از قطعات در طرح تعویض معابر قرار گیرد حدود و مساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار داد در صورت مجلس تفکیکی درج خواهد شد .
ماده 6- در صورتی که محدوده مورد عمل دارای تحدید حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاک براساس صورتجلسه تفکیکی تنظیمی نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرفینی که طبق سوابق ثبتی دارای مدارک دال بر مالکیت اعم از مشاعی یا مفروزی باشند اقدام مینماید و نسبت به سایر موارد مراتب را به هیئت موضوع بند (2) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع میدهد .
تبصره – اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده های ثبتی صدور سند مالکیت نخواهد بود .
ماده 7- در هر واحد ثبتی هیئتی مرکب از مدیر کل ثبت استان و رئیس بنیاد مسکن استان و یا نمایندگان آنها و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداری رسیدگی ورأی مقتضی صادر می نماید .
تبصره 1- دبیرخانه این هیئت و همچنین محل تشکیل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود .
تبصره 2- دبیر هیئت از بین کارکنان ثبت اسناد و املاک محل توسط مدیر کل ثبت استان انتخاب ومنصوب میگردد .
تبصره 3- دبیر هیئت مکلف است آرای صادره را دفترثبت آرا به ترتیب تاریخ ، ثبت و آمار و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه به اداره کل امور املاک سازمان ثبت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرکز ارسال نماید .
ماده 8- در صورتی که معلوم شود در آرای صادره هیئت ها به علت سهو قلم ، مطلبی ساقط ، یا اشتباه بینی رخ داده ، یا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیشآمده باشد ، چنانچه رأی اجرا نشده باشد هیئت پس از بررسی رأی اشتباهی پیشآمده باشد، چنانچه رأی اجرا نشده باشد هیئت پس از بررسی رأی اصلاحی صادر مینماید در این صورت دبی هیئت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی قید و به امضای اعضای هیئت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید . در صورتی که رأی اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هیئت نظارت ثبت استان گزارش میشود .
تبصره – مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیئت ها و آرای هیئت نظارت شورای عالی ثبت میباشد .
ماده 9- هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زیر رسیدگی و اقدام مینماید :
الف – در صورتی که برای محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و یا تحدید حدود به عمل نیامده است رأی به تحدید حدود قطعات به نام متصرفین صادر میگردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی در صورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات و صدور سند مالکیت اقدام گردد .
ب – در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد و یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر کارشناسان امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاک و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نماینده بنیاد مسکن ارجاع میگردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیئت اعلام نمایند . هیئت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رأی مقتضی صادر مینماید . رأی صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ میگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود .
تبصره – نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید جهت ادای توضیحات در محل حضورداشته باشد .
ج – در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع نلک هدایت میگردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارایه دهد در غیر این صورت رأی به مرحله اجرا درخواهد آمد .
د – در صورتی که عرصه متصرفی موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف بر حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجازه نامه مجوز صدور سند مالکیت اعیان صادر گردد .
هـ – در صورتی که عرصه متصرفی متعلق به دولت یا سازمان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد با دعوت از نمایندگان دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر میگردد .
و – چنانچه نسبت به حدود ملک در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته و محدود و مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد این اعتراض در رابطه با اجرای این آئین نامه مؤثر نیست ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب کتباً یا به وسیله یک نوبت درج در یکی از جراید محلی به معترض ابلاغ می شود تا ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت محل ارایه دهد در غیر این صورت اعتراض مذکور مؤثر نخواهد بود .
ز – در صورتی که نشانی مالک معلوم نباشد وقت رسیدگی به وسیله درج در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی واز مالک یا ذی صلاح جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید در صورت عدم مراجعه رأی بر صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر و مراتب مجدداً آگهی میشود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی سند مالکیت به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (3) عمل میگردد .
ح – در روستاهائی که مشمول مقررات اصلاحات اراضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء محدوده اراضی زارعین میباشد در صورتیکه درخواست ثبتی نشده باشد هیئت رأی به صدور سند مالکیت مورد تصرف را به استناد صورتجلسه تفکیکی به نام متصرف بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی صادر مینماید .
ماده 10- چنانچه در حین انجاک عملیات روستای مورد عمل به شهر تبدیل شود اقدامات مطابق این آئین نامه ادامه خواهد یافت .
ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضائی و ثبتی و دبیر هیئت های موضوع این آئین نامه را فراهم آورد . همچنین دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ترتیب معرفی اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را فراهم آورد .
ماده 12 دبیرهیئت هر واحئ ثبتی موظف است پس از معرفیاعضای هیئت در مدت بیست روز به دعوت و تشکیل اولین جلسه هیئت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر مزکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام دارد .
ماده 13- جلسات هیئتها در خارج از وقت اداری حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشکیل میگردد .
ماده 14- به منظور نظارت بر نحوه اجرای ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرائی ان هیئتی مرکب از دونفر (نمایندگان سازمان تبت اسناد کشور و دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) به انتخاب رؤسای سازمانهای یاد شده در تهران تشکیل میگردد . هیئت مذکور ضمن نظارت و پیگیری موضوعات مربوط حسب مورد میتواند نسبت به اعزام گروه یا گروههای بازرسی اقدام نماید .
ماده 15- چنانچه در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات مطابق این آئین نامه خواهد بود .
ماده 16- هزینه تهیه نقشه تفکیکی مطابق تعرفه ای خواهد بود که همه ساله بنا به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ماده 17- هزینه های کارشناسی و هیئت حل اختلاف و هیئت منتخب مرکز و بازرسان اعزامی و سایر هزینه ها برای هر جلد سند مالکیت که هر سال با پیشنهاد مشترک ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصویب هیئت وزیران میرسد ، از مالک اخذ و به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح میشودواریز و در پایان هر ماه با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می شود .
تبصره 1- مبلغ مذکور برای سال 1379 شصت هزار (60000)ریال تعیین میگردد .
تبصره 2- نحوه و میزان پرداختی از محل مبلغ مقرر در این ماده طبق دستور العملی است که به تصویب رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور خواهد رسید .
ماده 18- مشمولین ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتی و هزینه تفکیکمعاف میباشند ولی نقل و انتقالات بعدی شامل اینمعافیت نخواهد بود .
ماده 19- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی از پرداخت هرگونه هزینه و مالیات و عوارض ناشی از اجرای ماده (140) قانون برنامه و توسعه معاف می باشند .
ماده 20- چنانچه برای بعضی از قطعات واقع در محدوه عمل قبلاً سند مالکیت مفروزی صادر شده باشد مالکین ان از شمول این قانون مستثنا هستند .
ماده 21- رسیدگی به تقاضاهای موضوع مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در خصوص املاک واقع در بافت مسکونی روستاهای مشمول ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه که هر سال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشخص و به واحدهای ثبتی ذیربط اعلام میگردد برای آن سال ممنوع میباشد این اعلام در مورد هر روستا فقط برای یکبار به عمل خواهد آمد . در مواردی که متقاضی دلایلی دال بر فوریت یا ضرورت اخذ سند مالکیت مورد تقاضا داشته باشد با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تقاضا بلامانع میباشد .
تبصره – چنانچه ظرف مدت یک سال اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص نقشه برداری و تسلیم به ثبت محل در مورد هریک از روستاهای اعلامی انجام نپذیرد ، اعلام مجدد آن مانع از پذیرش تقاضای موضوع مواد (147)و(148) نخواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16170

تاریخ تصویب : 1379/05/30

تاریخ ابلاغ : 1379/06/08

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.